Psaltirea Maicii Domnului

Cuprins

ÎNCHINARE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

CATISMA ÎNTÂIA

CATISMA A DOUA

CATISMA A TREIA

CATISMA A PATRA

CATISMA A CINCEA

CATISMA A ŞASEA

CATISMA A ŞAPTEA

CATISMA A OPTA

CATISMA A NOUA

CATISMA A ZECEA

CATISMA A UNSPREZECEA

CATISMA A DOUĂSPREZECEA

CATISMA A TREISPREZECEA

CATISMA A PAISPREZECEA

CATISMA A CINCISPREZECEA

CATISMA A ŞAISPREZECEA

CATISMA A ŞAPTESPREZECEA

CATISMA A OPTSPREZECEA

CATISMA A NOUĂSPREZECEA

CATISMA A DOUĂZECEA

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

ÎNCHINARE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

(din lucrările Sfântului Dimitrie al Rostovului)

Veniţi să ne închinăm Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm Fecioarei Maria, Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însăşi Doamna, Fecioara Maria, Împărăteasa noastră, Născătoarea de Dumnezeu!

Ne închinăm ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care prin Naşterea ta, ne-ai arătat nouă Lumina cea adevărată, Împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde. Ajutătoarea celor fără de ajutor, Mijlocitoarea tuturor păcătoşilor; tu ne acoperă şi ne apără de toate nevoile şi necazurile sufleteşti şi trupeşti şi fii nouă, te rugăm, Apărătoare, cu sfintele tale rugăciuni!

Ne închinăm binecuvântatei tale zămisliri şi naşterii tale din sfinţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana! Te rugăm, Doamna noastră, să ne dai viaţă fără de păcat ca să zămislim şi să naştem roade de pocăinţă!

Ne închinăm Intrării tale în Biserica Domnului, Pruncă de trei ani fiind, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne faci, cu rugăciunile tale, Biserică a Duhului Sfânt!

Ne închinăm Bunei tale Vestiri, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, când prin lucrarea Duhului Sfânt, cu glasul Arhanghelului, ai zămislit Cuvântul Tatălui, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne binevesteşti nouă, celor deznădăjduiţi, mântuirea!

Ne închinăm Naşterii tale, când L-ai întrupat şi L-ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi ai devenit astfel, Maica lui Dumnezeu slăvită şi preaînălţată de toată făptura, şi te rugăm, Lumina noastră, fă-te Maică Milostivă acum şi în veacul viitor!

Ne închinăm curăţiei tale, ceea ce eşti neîntinată, fără sminteală, fără greşeală, Preacurată, şi te rugăm, Lumina noastră, curăţeşte-ne de toată spurcăciunea trupului şi a duhului, cu rugăciunile tale!

Ne închinăm şi cinstim durerile tale, pe care le-ai răbdat în vremea patimilor de bunăvoie ale Fiului tău, când s-a împlinit proorocia lui Simeon, căci prin însuşi sufletul tău a trecut sabia, şi te rugăm, Lumina noastră, de durerile trupeşti şi sufleteşti, izbăveşte-ne!

Ne închinăm ţie, Doamnă, aducându-ne aminte de bucuria ta pe care ai avut-o în vremea Învierii Fiului tău, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne adormi patimile noastre trupeşti, cu ajutorul Tău!

O, Preasfântă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, primeşte această mică rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să ne lumineze, pentru tine, sufletele noastre!

Privind la chipul tău preasfânt, ca şi cum te-am vedea cu adevărat chiar pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste şi din toată inima cădem şi ne închinăm în faţa Celui ce este mai înainte de veci, în faţa Pruncului pe Care-l ţii în braţele tale, în faţa Domnului nostru Iisus Hristos!

O, Preasfânta noastră Doamnă, Împărăteasa Cerului, preaslăvită Stăpână, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, adevărata mângâiere a tuturor întristaţilor, viaţa şi învierea tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine! Apleacă, o, Doamnă, preacuratele tale urechi spre rugăciunea noastră pe care ţi-o aducem noi, nevrednicii robii Tăi!

O, Maica noastră milostivă, arată mila ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii Tăi!

O, Maica noastră preafrumoasă! Tu eşti pricinuitoarea tuturor bunătăţilor, învierea muritorilor şi izbăvirea celor pierduţi! Primeşte această nevrednică rugăciune a robilor tăi căzuţi şi mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci îndrăznim a grăi către tine, Preasfântă Doamnă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, zicând împreună cu îngerii: „Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, Sfântă Fecioară Marie, Cea plină de Dar, căci ai zămislit cu trup pe Fiul lui Dumnezeu.”
Bucură-te, că tu L-ai purtat la sânul tău!
Bucură-te, că tu L-ai născut!
Bucură-te, că tu L-ai hrănit!
Bucură-te, că Lui I s-au închinat magii!
Bucură-te, că pe Hristos, la trei zile în biserică L-ai aflat.
Bucură-te, că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer!
Bucură-te, că tu însăţi ai fost luată la cer!
Bucură-te, că ai întrecut pe îngeri cu fecioria şi pe sfinţi, cu slava!
Bucură-te, că tu faci pace pe pământ!
Bucură-te, că locuitorii cerului toţi îţi sunt ascultători!
Bucură-te, că tu poţi să ceri tot ce vrei de la Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru!
Bucură-te, că te-ai învrednicit să fii aproape de Sfânta Treime!
Bucură-te, că eşti maica oamenilor rătăciţi care aleargă la tine cu credinţă!
Bucură-te, că bucuria ta în veci nu se sfârşeşte!
Bucură-te, cea plină de Dar, Domnul este cu tine!

O, Preasfântă Stăpână, Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi ne păzeşte de moarte năprasnică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru! Amin.

Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul!

Toată nădejdea noastră, spre tine o punem Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. Amin.

CATISMA ÎNTÂIA

PSALMUL 1
1. Fericit bărbatul care iubeşte numele tău, Marie, Maică pururea Fecioară,
2. Căci cu darul tău sufletul lui se va întări şi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, va da multe roade la vremea sa.
3. Fericită eşti tu între femei, pentru smerenia şi credinţa inimii tale,
4. Căci tu covârşeşti toate femeile cu frumuseţea ta şi întreci pe îngeri şi pe arhangheli cu sfinţenia ta!
5. Milele şi îndurările tale peste tot se vestesc. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor tale!

PSALMUL 2
1. Preasfântă Doamnă Fecioară, pentru ce se tulbură neamurile care se ridică împotriva mea?
2. Ruşinează-i şi doboară-i la pământ cu furtuna îngrozirilor şi înfricoşărilor tale! Să ne acopere dreapta Ta.
3. Risipeşte norii fărădelegilor noastre, ridică povara păcatelor noastre.
4. Veniţi la Maica Domnului toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi ea vă va odihni pe voi!
5. Apropiaţi-vă de ea când sunteţi năpăstuiţi şi Născătoarea de Dumnezeu vă va lumina cu strălucirea feţei sale!
6. Binecuvântaţi-o din toată inima, căci de mila ei este plin tot pământul!

PSALMUL 3
1. Preasfântă Doamnă pururea Fecioară, cât s-au înmulţit vrăjmaşii mei, văzuţi şi nevăzuţi, care mă necăjesc! Risipeşte-i cu viforul dreptăţii tale!
2. Miluieşte-mă, Stăpână, şi vindecă-mă de neputinţele mele!
3. Încălzeşte inima mea cea rece şi nu mă lăsa să cad în mâinile vrăjmaşilor mei sufleteşti.
4. În ziua morţii mele, vino în ajutorul sufletului meu, ca să mă duci la limanul mântuirii.
5. Slavă ţie, ocrotitoarea celor fără de ajutor!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 4
1. Când te-am chemat, Preasfântă Fecioară Doamnă, cu credinţă şi cu nădejde, tu m-ai auzit, şi cu mila ta m-ai apărat.
2. M-ai izbăvit din cursele duhurilor răutăţii de sub cer, care s-au pregătit să mă înghită şi din mâinile cele răpitoare care caută sufletul meu,
3. Revărsându-ţi bunătatea milostivirilor tale, asupra tuturor celor ce cheamă numele tău cel Sfânt!
4. Binecuvântată eşti tu între femei, Doamnă, Stăpână Fecioară şi stăpânirea ta se va întinde în vecii vecilor!

PSALMUL 5
1. Graiurile mele ascultă-le, Preasfântă Doamnă Fecioară, şi nu întoarce de la mine faţa ta de Mamă!
2. Schimbă plânsul meu întru bucurie şi suspinul meu întru veselie, ca să cadă vrăjmaşul sub picioarele mele.
3. Cu rugăciunile tale puternice, zdrobeşte capetele lor cele trufaşe, ca să te binecuvânteze toată limba şi numele tău să-l rostească tot trupul.
4. Binecuvântată eşti, o, fiica Marelui Împărat ceresc! Tu eşti cununa tuturor sfinţeniilor. Tu eşti slava Ierusalimului celui de Sus şi a celui de jos.
5. Cei ce te binecuvântează vor reuşi în lucrurile lor. Cei ce te binecuvântează, vor fi binecuvântaţi, iar cei ce te ocărăsc, vor fi blestemaţi!
6. În casa robilor tăi nu se va împuţina vinul şi belşugul de untdelemn.
7. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, care te-a zidit! Binecuvântaţi să fie părinţii tăi, care te-au născut!
8. Binecuvântată eşti, Doamnă Fecioară, în cer şi pe pământ, lăudată şi preaslăvită în vecii vecilor!

PSALMUL 6
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu întru iuţimea Sa să ne mustre pe noi Dreptul Judecător, nici întru mânia Sa să fim pedepsiţi.
2. Tu, apărătoarea noastră, te rugăm să ai grijă de noi, pentru numele tău cel Sfânt,
3. Şi izbăveşte-ne de porţile iadului şi din prăpastia cea întunecoasă cu rugăciunile tale,
4. Ca să cunoaştem în veci minunile tale, căci nu morţii, nici cei ce sunt în iad te vor lăuda pe tine, ci noi cei vii, cu Harul tău te vom binecuvânta!
Slavă… Şi acum…

PSALMUL 7
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în tine am nădăjduit,
2. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc, pentru ca în smerenia mea, să fiu bineplăcut ţie.
3. Strălucirea feţei tale să lumineze sufletul meu şi privirea ta cea milostivă să însenineze conştiinţa mea.
4. Şi prin tine voi aduce rugăciunile mele înaintea Celui Preaînalt!

PSALMUL 8
1. Preasfântă Stăpâna mea, spre tine nădăjduiesc, izbăveşte sufletul meu de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi.
2. Prin tine Domnul nostru S-a făcut Mântuitorul şi Fratele nostru.
3. Ca focul în rug şi ca roua pe lână, a coborât peste tine Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de veci,
4. Care pe Duhul Sfânt aflându-L, te-a umbrit cu puterea Celui Preaînalt.
5. Binecuvântat este Rodul pântecelui tău ce S-a zămislit în tine.
6. Binecuvântată este Naşterea ta cea feciorească.
7. Binecuvântată este curăţia Trupului Tău.
8. Binecuvântate sunt îndurările inimii tale.
9. Slavă ţie, apărătoarea tuturor credincioşilor, cea plină de osârdie!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA ÎNTÂIA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Luminează-mi, atotbună, sufletul meu cel întunecat şi alungă de la mine nesimţirea. Învaţă-mă să fac voia Fiului tău, ca să primesc iertarea multelor mele păcate, cu rugăciunile tale!

Slavă…

Dă-mi, Fecioară, umilinţă şi îmbelşugată vărsare de lacrimi, din care să izvorască adâncul îndurărilor, uscându-mi potopul răutăţilor şi curgerilor patimilor, una Preacurată!

Şi acum…

Judecătorul se apropie, sfârşitul este la uşă, veghează suflete şi strigă din adâncul inimii către Maica Dumnezeului nostru: Izbăveşte-mă de înfricoşatele chinuri şi cu mijlocirea ta aşează-mă în loc luminos!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Doamna mea, iubitoare de oameni, Tu ştii gândurile şi faptele mele şi neputinţa firii mele, ţie îţi înfătişez sufletul meu, pe care l-am spurcat cu păcatele şi cu gândurile mele cele netrebnice, dar tu, Stăpână, cunoşti putreziciunea rănilor mele cele trupeşti şi sufleteşti. Tot tu să-mi dai şi vindecarea, vărsând peste ele o picătură din milostivirea şi iubirea ta de oameni. Caută aşadar, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, cu ochiul tău cel milostiv la ticălosul meu suflet, care este stăpânit de povara păcatelor şi care este gata să fie predat focului de către Dreptul Judecător. Dar cu rugăciunile tale şi cu iubirea ta de oameni, fă-l bineplăcut Fiului tău şi Dumnezeului meu, ca să nu mă vădească înaintea îngerilor şi a oamenilor, cu gândurile şi cu faptele mele cele rele, ci să te asculte pe tine, ca o bună şi iubitoare de oameni, care te rogi pentru sufletul meu cel păcătos. O, scăpare a credincioşilor! Miluieşte-mă pe mine care mă tăvălesc în prăpastia păcatelor, dar care îţi aduc suspinele mele dintr-o inimă zdrobită, pentru ca prin apărarea ta, să mă învrednicesc de iertarea nenumăratelor mele păcate. Dumnezeu, Fiul tău, te-a făcut pe tine scăpare.
Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Care ai voit pentru milostivirea Ta, să te naşti din Preacurata Maică şi pururea Fecioara Maria, pentru mântuirea oamenilor, primeşte-o pe aceasta mijlocitoare pentru mine, nevrednicul. Nădăjduind la ajutorul şi la apărarea ei, cad la nemăsurata Ta bunătate şi iubire de oameni, ca să primesc iertarea păcatelor mele pe care le-am făcut înaintea Ta, Doamne, că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A DOUA

PSALMUL 9
1. Ne mărturisim ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, din toată inima şi vestim printre oameni toate minunile tale, lauda şi mărirea ta.
2. După Dumnezeu, ţie se cuvine mărire şi către tine se va înălţa glasul laudei ce izvorăşte din adâncul inimii.
3. Cei păcătoşi care se căiesc înaintea lui Dumnezeu îşi dobândesc mântuirea prin tine, în Dumnezeu.
4. Când suspină ei cu smerenie, tu, Maică milostivă, vindeci zdrobirea inimii lor,
5. Care cu mijlocirea ta îşi găsesc odihna întru Domnul, în pace şi în linişte, după ostenelile pribegiei lor.

PSALMUL 10
1. La Doamna Preacurata Fecioara Maria nădăjduiesc, pentru milele şi îndurările ei.
2. Ochii ei spre cei săraci privesc şi mâinile ei sunt întinse spre orfani şi spre văduve.
3. Căutaţi-o din tinereţile voastre şi mijlocirea ei dinaintea Altarului vă va proslăvi în faţa lui Dumnezeu şi va spăla mulţimea păcatelor voastre,
4. Căci ea ne aduce întotdeauna mila şi mângâierea cerească.
5. O, pururea Fecioară Preabinecuvântată! Întinde spre noi dreapta ta cea puternică, pe care o sărutăm cu evlavie şi nu întoarce faţa ta de la noi!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 11
1. Mântuieşte-mă, Maică Preamilostivă, ceea ce eşti izvor de bunătăţi şi adâncul îndurărilor.
2. Cât de frumoase sunt căile tale şi cât de paşnice sunt cărările tale!
3. În tine străluceşte cereasca virtute a curăţiei, lumina neprihănirii şi adevărului.
4. Mai puternic decât lumina soarelui eşti îmbrăcată în veşminte de aur, împodobită cu frumuseţea celor mai alese şi mai curate fapte bune.
5. Cununa ta este alcătuită din douăsprezece stele cereşti luminoase, care strălucesc pe capul tău.
6. Slavă ţie, apărătoarea tuturor binecredincioşilor creştini!

PSALMUL 12
1. Până când, Preasfântă Doamnă Fecioară, mă vei tot uita şi nu mă vei izbăvi, în ziua necazului meu?
2. Până când se va ridica vrăjmaşul sufletesc asupra mea? Cu puterea şi cu stăpânirea ta îl voi zdrobi.
3. Fii mie, celui fără de ajutor, Doamnă, stâlp de întărire şi armă care să nimicească pe vrăjmaşi.
4. Te voi mări pe tine, ceea ce eşti plină de daruri, cu inima şi cu gura,
5. Te voi preaslăvi, ca pe o nebiruită cârmuitoare de oşti!

PSALMUL 13
1. Zis-a cel nebun, potrivnicul din iad: „Voi lovi şi voi nimici pe credincioşii lui Hristos, iar mâna mea îi va ucide!”
2. Scoală Doamnă, Preasfântă Fecioară, întâmpină-l pe el, opreşte-l şi nimiceşte-i toate sfaturile lui cele rele.
3. Puterii tale cine îi va sta împotrivă? Cine va putea grăi împotriva stăpânirii tale?
4. Iadul se cutremură la auzul numelui tău celui preasfânt! În faţa puterii tale, morţii se ridică.
5. Numai la un semn al tău, nenumărate oşti însetate de sânge se nimicesc.
6. O, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, tu L-ai cuprins şi L-ai purtat în sânul tău pe atotputernicul Dumnezeu, cel neîncăput!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 14
1. Doamnă, cine locuieşte în corturile lui Dumnezeu, sau cine se va sălăşlui în sfântul şi înaltul Munte al Sionului, unde străluceşte lumina feţei lui Dumnezeu?
2. Cel iubitor de Dumnezeu, care după Domnul îşi pune toată nădejdea numai în tine.
3. Cel iubitor de Dumnezeu, care în mintea sa poartă întotdeauna preadulcele tău nume.
4. Cel iubitor de Dumnezeu, care te urmează pe calea smereniei, blândeţei şi curăţeniei tale.
5. Acela se va sălăşlui în prea fericitele lăcaşuri ale lui Dumnezeu, o, prebinecuvântată pururea Fecioară Maria!
6. Acela care măreşte cu sufletul pe Domnul şi se bucură de Unul Dumnezeu, Mântuitorul său.
7. Să alergăm noi păcătoşii, pe cărările Maicii Domnului.
8. Să ne ţinem cu tărie pe urmele paşilor ei şi să nu ne despărţim de ea în rugăciunile noastre.
9. Plecându-ne genunchii în faţa Sfintei sale Icoane, să ne ridicăm mintea la chipul cel dintâi,
10. Până când vom dobândi milele ei în ajutor la bună vreme, spre moştenirea făgăduinţei cereşti.

PSALMUL 15
1. Păzeşte-mă, Doamnă Fecioară, şi precum s-a revărsat asupra ta nesecatul râu al darului dumnezeiesc, revarsă şi asupra mea o picătură dintr-însul.
2. Căci sânul tău cel pururea fecioresc şi cele dinlăuntru ale tale fiind prea curate, ai născut pe Înaltul Dumnezeu, pe Preaiubitul Fiu din Duhul Sfânt.
3. Binecuvântat este pieptul tău cu care ai hrănit pe Mântuitorul Hristos!
4. Aduceţi laude Fecioarei Preacurate, ca să dobândiţi Harul şi mila ei.
5. Preaslăviţi numele ei şi cinstiţi în vecii vecilor zămislirea şi Naşterea ei!

PSALMUL 16
1. Ascultă, Preacurată Doamnă Fecioară, dreptatea mea şi alungă de la mine necazul meu.
2. Mărturisi-mă-voi ţie în glas de bucurie şi de veselie, când se va revărsa asupra mea mila ta.
3. Asemănaţi-vă ei în iubirea de Dumnezeu, voi, sfinte fecioare ale lui Dumnezeu, preaslăviţi-o cu glasul gurii şi inimii voastre,
4. Căci iată, fecioarele muceniţe şi cuvioasele femei au fost cucerite de dragostea preadulcelui Iisus, au primit darul ei şi cununile neveştejite ale Raiului!
5. Slavă ţie, Stăpână, ceea ce eşti comoară nejefuită a fecioarelor care te iubesc!

Slavă… Şi acum…

DUPĂ CATISMA A DOUA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, te rugăm să ne izbăveşti de multele noastre necazuri şi greşeli, căci nu avem, Preacurată Stăpână, altă grabnică mângâiere, afară de tine, Preamilostivă, care ne dai mântuire!

Slavă…

Tu singură L-ai născut fără stricăciune pe Dumnezeu, la tine cădem Fecioară pururea, chemându-te cu frică şi cu dragoste, ca să ne scapi de patimi şi de neputinţele cumplite.

Şi acum…

Când va fi ca sufletul să se despartă de trup, atunci să-mi stai înainte, ceea ce eşti de Dumnezeu bucurată şi să nimiceşti sfaturile vrăjmaşilor care caută să mă înghită, pentru ca izbăvindu-mă prin tine de stăpânitorii întunericului, să mă învrednicesc de partea celor aleşi, cu rugăciunile tale!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Presfântă şi Preacurată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, ştiu că sunt spurcat şi necurat şi nevrednic şi plin de tot păcatul! De aceea, ca unul ce sunt vinovat, cu multă ruşine şi cu lacrimi cad şi strig către tine: „Stăpâna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă, ajută-mă şi mă mângâie pe mine nevrednicul robul tău (N).
Maică a toată mângâierea, nu înceta a-L ruga pe Fiul tău şi Dumnezeu, căci sufletul meu ticălos şi păcătos a coborât în adâncul răutăţilor, iar eu păcătosul şi întinatul, gândindu-mă la păcatele mele cele dinainte şi cele de acum, grăiesc: nu este nici o răutate pe care, eu ticălosul, să n-o fi făcut. De aceea, mă înspăimânt şi mă tem de Fiul tău şi de Dumnezeul meu şi de dreapta Lui judecată. Pentru aceasta, cu inimă zdrobită şi cu lacrimi strig către tine: milostiveşte-te, Stăpâna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine care cu mintea de sine stăpânitoare am călcat îndreptările şi poruncile Fiului tău şi Dumnezeului meu!
Nu mă lăsa să pier în spurcăciunile şi deprinderile mele cele păcătoase, ci trimite-mi milele tale cele bogate. Tu, ceea ce eşti Maica îndurărilor şi milostivirilor, nu mă trece cu vederea pe mine cel pierdut, ci întoarce-mă şi mă scoate din tina păcatului precum de demult Fiul tău a scos-o pe desfrânată, pe fiul cel risipitor şi pe vameşul.
Dăruieşte-mi izvoare de lacrimi şi spală-mi întinăciunea păcatelor mele. Nu mă lepăda, nu te scârbi de mine spurcatul, ci cu apele îndurărilor tale, stinge sufletul meu cel aprins de patimi necurate. Izbăveşte-mă de flăcările cu care mă aprind demonii. Răpeşte-mă din faţa acestor câini care mă latră. Vreau să văd cum îi alungi de la mine pe aceşti diavoli întunecaţi, predându-mă în mâinile luminoşilor şi bunilor îngeri! Căci tu eşti Născătoarea de Dumnezeu, mântuirea păcătoşilor, apărătoarea şi întoarcerea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi.
Fiul tău şi Dumnezeul nostru te-a dăruit mie, celui ce te chem din toată inima, ca pe o mijlocitoare! Miluieşte-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu pe mine nevrednicul, pentru milostivirea Fiului şi Dumnezeului nostru. Amin!”

CATISMA A TREIA

PSALMUL 17
1. Iubi-te-voi, Doamnă Stăpână, şi Maică pururea Fecioară, Împărăteasa Cerului şi a pământului şi voi preaslăvi minunatul tău nume printre neamuri.
2. Mărturisiţi-vă Maicii Domnului, voi, care sunteţi cu inima zdrobită şi ea vă va întări împotriva tuturor vrăjmaşilor voştri.
3. Stăpână Maică pururea Fecioară, darul sânului tău este o lumină pentru noi şi din tine ne hrănim cu laptele îndulcirilor tale duhovniceşti, ori de câte ori flămânzim şi însetăm.
4. Cei ce sunteţi credincioşi, căutaţi şi slăviţi pe Stăpâna noastră, că ea este grabnică ajutătoare şi mijlocitoarea noastră la Dumnezeu.
5. Fii Scăparea noastră, Preabinecuvântată Maică a lui Hristos-Dumnezeu, căci tu eşti minunată întărire pentru credincioşi.
6. Slavă ţie, a tuturor credincioşilor grabnică ajutătoare!…

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 18
1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu dar spun şi mărirea ta, pururea Fecioară Maria;
2. Cu zugrăvelile bunelor miresme ale harului tău, toate marginile pământului sunt înmiresmate!
3. Îndreptaţi-vă către ea cu suspinele voastre, voi, cei ce sunteţi înviforaţi de toate fărădelegile.
4. Voi, cei păcătoşi, alergaţi spre ajutorul Maicii Domnului şi ea vă va duce la limanul cel liniştit al milostivirii lui Dumnezeu.
5. Cu cântări de psalmi bateţi la uşa îndurărilor ei şi darul milostivirii ei se va pogorî ca ploaia peste voi.
6. Slăviţi-o, drepţilor în faţa Altarului lui Dumnezeu!
7. Lăudaţi-o, ceruri ale cerurilor şi tot pământul să fericească numele ei!

PSALMUL 19
1. Auzi-ne, Preasfântă Doamnă pururea Fecioară, în întristările noastre şi îndreaptă-ţi faţa ta de Mamă spre rugăciunile noastre!
2. Nu ne părăsi în înfricoşatul ceas al morţii, ci stai în faţa sufletului nostru, când va fi să se despartă de trup!
3. Trimite un înger de pace în întâmpinarea lui, ca să fie păzit fără primejdie de duhurile cele rele.
4. Arată-i sufletului pe Dreptul Judecător al veacurilor cu o faţă milostivă şi binevoitoare,
5. Ca, prin starea ta de faţă, să-i dea iertare şi să-l învrednicească de veşnica odihnă, cu aleşii lui Dumnezeu.

PSALMUL 20
1. Stăpână Doamnă, pururea Fecioară, cu puterea ta se vor veseli sufletele noastre şi cu dulceaţa numelui tău se vor mângâia inimile noastre.
2. De la Altarul Împăratului, să ne trimiţi întreita înţelepciune, ca să ne luminăm cu ea în tot adevărul.
3. Învredniceşte-ne să ne înfrânăm cu darul tău de la trupeştile patimi, iar lumina darului tău, să strălucească în inimile noastre.
4. Cât de dulci sunt cuvintele tale, Fecioară Preasfântă, celor ce te iubesc pe tine şi cât de înmiresmate sunt picăturile darului tău!
5. Slavă şi cinste îţi cântăm şi cu preacinstitul tău nume ne slăvim şi noi în veci.
6. Slavă ţie apărătoare, slavă ţie, a credincioşilor grabnică şi iute ajutătoare.

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 21
1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, preabinecuvântata pururea Fecioara Maria, să caute spre mine cu îndurările ei,
2. Ca să dobândesc mântuirea cea veşnică, cu binecuvântarea ei cea cerească.
3. Pentru aceasta, te chem pe tine, Stăpână şi Doamnă pururea Fecioară, ziua şi noaptea,
4. Ca să pătrundă până la tine rugăciunea mea şi tu, Stăpână, apleacă-ţi urechea ta spre ruga mea.
5. Pretutindeni mă caută duşmanii sufletului meu, dar dreapta ta cea puternică mă apără pe mine,
6. Şi sub umbra milostivirii tale am dobândit o prea dulce odihnă.
7. Slavă ţie, neadormita mea păzitoare!

PSALMUL 22
1. Domnul mă paşte şi tu, Născătoare de Dumnezeu, Îl rogi ca să-Şi întoarcă spre mine Faţa Sa cea dumnezeiască!
2. Slavă stării tale înainte-I ca o Maică milostivă!
3. Binecuvântată să fie privirea ta, pe care cu milostivire o îndrepţi spre păcătoşii care se căiesc!
4. Binecuvântată să fie strălucirea feţei tale celei sfinte,
5. Binecuvântat să fie Harul Sfântului tău chip,
6. Binecuvântată să fie mila cea grabnică a mâinilor tale.
7. Binecuvântat să fie Cel ce S-a hrănit cu laptele tău cel fecioresc!
8. Să te binecuvânteze Apostolii şi Proorocii lui Dumnezeu, Mucenicii, Mărturisitorii şi cinstitele Fecioare să-ţi cânte ţie!

PSALMUL 23
1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui.
2. Tu, Stăpână, împreună împărăţeşti cu El în ceruri şi tu ne eşti un înger păzitor pe pământ!
3. E mai bine să se stingă soarele decât să ne lipsim noi de mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu!
4. Cu slavă şi cu frumuseţe te-ai îmbrăcat!
5. Îmbrăcămintea veşmintelor tale este mai scumpă decât orice comoară!
6. Strălucirea soarelui este pe capul tău şi lumina lunii sub picioarele tale!
7. Altarul tău este împodobit cu stele şi toate sufletele drepţilor cu nesaţiu te privesc o, prealuminată stea de dimineaţă!
8. Pomeneşte-ne pe noi, Doamnă Stăpână Fecioară, întru bunăvoinţa ta şi fă-ne vrednici să-ţi slăvim sfântul tău nume!
9. Slavă ţie, grabnică ajutătoare a tuturor creştinilor!

Slavă… Şi acum…

DUPĂ CATISMA A TREIA
Sfinte Dumnezeule… PreaSfântă Treime… Tatăl nostru…

Zid nebiruit, temelie puternică, liman neînviforat, te-am dobândit pe tine, preabună Născătoare de Dumnezeu Fecioară! În adâncul patimilor fiind înviforaţi, spre limanul apărării tale alergăm noi păcătoşii şi smeriţii, trimite-ne pace şi mare milă!

Slavă…

Altar cu totul de aur al Împăratului şi Rai înflorit te-ai arătat, Preacurată Fecioară, căci pe Dumnezeu în sânul tău L-ai purtat, cu haruri dumnezeieşti ne înmiresmezi pe noi. Pentru aceea, toţi te vestim ca pe ceea ce eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu, care ne dai nouă mare milă.

Şi acum…

Mângâierea celor scârbiţi, curăţirea celor ce greşesc, tu eşti, Maică pururea Fecioară şi Preasfântă Stăpână! Tu ai născut mântuirea neamului omenesc, tu te-ai făcut stâlp de tărie credincioşilor, te chemăm: roagă-L pe Hristos-Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Către apărarea ta şi ajutorul tău cel tare alerg acum, Preacurată Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Sunt cu totul spurcat, n-am păzit poruncile Fiului tău şi Dumnezeului meu, aşa încât nici nu îndrăznesc
să-mi ridic ochii la cer, căci mi-am rănit trupul meu cu multe răutăţi. Nici mâinile nu cutez să le ridic spre înălţime, căci sunt pline de răpire, nici gura n-o deschid la rugăciune, căci mi s-a lipit cu grăirea de rău. Suspine nu am, din pricina nesimţirii mele, inima mi-e îngreuiată de slava deşartă, sufletul mi l-am întunecat cu nemilostivirea. Trupul mi l-am slăbit cu trândăvirea, picioarele mi le-am poticnit de piatra iubirii de plăceri, urechile mi le-am deschis spre auzirea laudelor de puţină vreme. Faţa mea s-a umplut de neruşinare, mirosul urât al faptelor mele a intrat în nările mele şi fiind în întregime ca un pom neroditor sau ca o biserică pustie, toţi năzuiesc să mă dărâme, iar diavolul care îmi pradă sufletul şi care se cuibăreşte în inima mea, mă vede neîngrădit şi caută să-mi răpească puţina mea credinţă pe care o mai păstrez ca pe o avuţie şi, legându-mă ca pe un prizonier, cu legături de păcate, mă sileşte să-i fac voia lui! Dar ce voi face eu nu ştiu, fiind creat de Dumnezeu cu voie liberă, m-am robit mai mult cu propria mea voie demonului tuturor poftelor şi s-au înmulţit păcatele mele mai mult decât nisipul mărilor! Cum aş putea să-L rog pe Domnul şi Creatorul meu, sau cum aş putea să nădăjduiesc să fiu miluit? De bunăvoie m-am dedat spre întinarea trupului şi în fiecare ceas mă apropii de plăcerile păcătoase! Căci trupul mi l-am spurcat cu desfrânarea, limba mi-am întinat-o cu vorbe urâte şi ruşinoase, iar cele dinlăuntru ale mele le-am umplut de gânduri necurate şi mintea mea s-a plecat spre cele potrivnice legii lui Dumnezeu. De aceea tânjesc şi mă amărăsc şi mă întristez şi în fiecare ceas cad la îndurările tale, Doamnă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu te mânia pe mine păcătosul, ca să nu se sfârşească zilele mele în deşert, ci caută, Stăpână, spre mine deznădăjduitul. Roagă-L pe Cel ce S-a născut din tine ca să nu am soarta păcătoşilor, căci tu eşti Maica lui Dumnezeu şi eu robul tău, întotdeauna nădăjduiesc spre tine! Pentru noi, robii Tăi, roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine slava, dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A PATRA

PSALMUL 24
1. Către tine, Doamnă, pururea Fecioară, am ridicat sufletul meu,
2. Pentru ca să nu mă ruşinez, cu rugăciunile tale, la înfricoşata judecată a lui Dumnezeu, nici să-şi râdă de mine vrăjmaşii mei,
3. Iar duhurile răutăţii de sub cer, pâlcurile vicleanului, să nu împiedice paşii mei, nici să mă acopere cursele morţii.
4. Vino cu blândeţe în sufletul meu.
5. Fii mie călăuză spre patria cerească şi numără-mă împreună cu fericitul sobor al aleşilor lui Dumnezeu!

PSALMUL 25
1. Judecă-mă, Preasfântă Doamnă, că eu întru nerăutate am umblat; mă voi osteni nădăjduind spre tine.
2. Înflăcărează inima mea cu focul iubirii tale celei duhovniceşti şi cu brâul curăţiei tale, încinge mijlocul meu!
3. Mila şi îndurările tale sunt în faţa ochilor mei.
4. Mă voi îndulci cu glasul laudelor tale, Doamnă pururea Fecioară.
5. Iubit-am faţa ta cea plină de lumină, închina-mă-voi şi voi cinsti stăpânirea ta cea sfântă.
6. Mărturisiţi-vă numelui ei, că sfânt este şi cunoaşteţi în veac minunile ei!

PSALMUL 26
1. Preasfântă Fecioară, strălucirea cerească a feţei tale să fie luminarea mea şi lumina harului tău să strălucească în mintea mea.
2. Înalţă capul meu deasupra vrăjmaşilor mei, că eu voi cânta numele tău cel preasfânt şi să nu întorci faţa ta de la mine.
3. Frumuseţea şi bunătatea ta a dorit-o sufletul meu! Şi pe tine te caută inima mea, ziua şi noaptea, Împărăteasă cerească!
4. Nu lepăda harul şi milele tale de la mine şi voi slăvi întru neamuri slava ta, cu care te-a slăvit Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 27
1. Către tine Doamnă, pururea Fecioară, voi striga şi mă vei auzi, în glasul laudelor tale mă voi veseli.
2. Miluieşte-mă în ziua strâmtorării mele şi cu lumina adevărului tău luminează-mă.
3. Însuşi Domnul te-a dat nouă spre mângâierea noastră şi tu eşti tăria noastră şi lauda noastră întru Domnul.
4. Voi scoate dar, şi voi bea apa darului tău din izvorul milostivirii şi nu voi mai înseta în veac.

PSALMUL 28
1. Aduceţi Doamnei noastre, pururea Fecioarei, fiii lui Dumnezeu, aduceţi Stăpânei noastre, slavă şi laudă.
2. Dă putere robilor tăi, Stăpână şi Maică, pururea Fecioară şi binecuvântare celor ce te slăvesc şi te laudă pe tine!
3. Ascultă suspinele din inimă ale celor ce te caută pe tine şi nu lepăda rugăciunile celor ce te cheamă în ajutor.
4. Să fie mâna ta întinsă şi gata spre ajutorul nostru şi urechea ta să audă glasul nostru amărât şi obosit,
5. Căci tu eşti singura noastră Mamă iubitoare de fii.

PSALMUL 29
1. Înălţa-te-voi, Preasfântă Fecioară, căci tu eşti lăcaşul cel preafrumos al Preasfântului Duh.
2. Înălţa-te-voi, Stăpână, că m-ai primit în mila ta şi m-ai izbăvit de ghearele vrăjmaşului meu sufletesc, potrivnicul meu.
3. Nu mă uita nici până la sfârşitul meu pentru păcatele mele,
4. Înviază duhul meu şi inima mea cea împietrită o înmoaie întru pocăinţă, ca şi eu să-ţi aduc jertfă de slavă şi laudă.
5. Bucuraţi-vă cerurilor şi să se veselească pământul, până când va mângâia Maica Domnului pe credincioşii săi robi şi pe săracii cu duhul îi va milui şi va binevoi întru ei.

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 30
1. Spre tine, Stăpână, Împărăteasă şi Maică, pururea Fecioară, voi nădăjdui şi nu mă voi ruşina în veac!
2. Cu darul tău, primeşte-mă şi cu privirea ta de Mamă, mângâie-mă.
3. Tu eşti tăria mea, scăparea, mângâierea şi acoperământul meu şi nădejdea mea care nu mă dă de ruşine.
4. În mâna ta de Maică apărătoare îţi încredinţez sărmanul meu suflet, toată viaţa mea şi ziua mea cea mai de pe urmă, ultima mea răsuflare şi înfricoşata trecere prin vămile vazduhului.

PSALMUL 31
1. Fericiţi sunt aceia ale căror inimi te iubesc pe tine, preabinecuvântată şi Maică pururea Fecioară!
2. Căci prin Cel ce S-a întrupat din tine, păcatele lor cu milostivire se vor curăţa şi fărădelegile lor se vor acoperi,
3. Căci din Rodul sfintelor şi preacuratelor tale coapse, se va revărsa asupra tuturor păcătoşilor care se căiesc, bunăvoinţa lui Dumnezeu.
4. Şi tu, Stăpână, eşti cărarea cea dreaptă către Împărăţia cerurilor.
5. Pe cei ce se rătăcesc în noaptea cea întunecată a păcatului îi luminezi şi pe cei ce se abat spre hăţişurile călcării de poruncă îi îndrepţi, cu milostivire, la calea cea dreaptă!
6. Slavă ţie, grabnică ajutătoare şi apărătoarea tuturor credincioşilor!

Slavă… şi acum…

DUPĂ CATISMA A PATRA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Când înot pe mare, când călătoresc pe cale, când dorm noaptea, când veghez, luminează-mi mintea mea, Stăpână Maică pururea Fecioară şi povăţuieşte-mă să fac voia Domnului meu, ca să dobândesc, în ziua judecăţii, dezlegare de păcatele săvârşite de mine în viaţă, alergând la acoperământul tău, Binecuvântată!

Slavă…

Nu intra cu mine la judecată, Doamne Iisuse Hristoase, căci îmi cunosc păcatele care mă osândesc, ci pe Tine Te chem: cu rugăciunile celeia ce Te-a născut, miluieşte-mă pe mine, smeritul şi nevrednicul, ca pe tâlharul şi ca pe desfrânata, ca pe vameşul şi ca pe păcătoasa, Iubitorule de oameni, că n-ai venit să-i mântuieşti pe cei drepţi, ci mai ales pe cei păcătoşi!

Şi acum…

Îndulcindu-ne de cinstitele tale daruri, nu vom înceta a cânta, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, milele tale totdeauna, noi robii tăi, care te chemăm şi te rugăm: Preasfântă Fecioară, scoate-ne pe toţi din toate cursele vrăjmaşilor, din nevoi şi din toată căderea, căci tu eşti apărătoarea noastră.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Stăpână Preabinecuvântată, apărătoare a neamului omenesc, scăparea şi mântuirea celor ce aleargă la tine, cu adevărat, ştiu că am greşit mult şi L-am mâniat, preamilostivă Doamnă, pe Cel ce S-a născut după trup prin tine, pe Fiul lui Dumnezeu! Dar având multe chipuri ale celor care mai înainte de mine au mâniat pe Dumnezeu, bunăvoinţa Lui, vameşii şi desfrânaţii şi alţi păcătoşi, cărora li s-a dat iertare păcatelor pentru pocăinţa şi mărturisirea lor, acele chipuri de păcătoşi miluiţi, punându-le în faţa ochilor mei sufleteşti şi păcătos fiind, privind la a ta milostivire dumnezeiască, cu care i-ai primit pe ei, am îndrăznit şi eu păcătosul, să alerg cu pocăinţă la mijlocirea ta cea binevoitoare, puternică şi neîncetată rugătoare pentru noi.
O, Preamilostivă Stăpână, dă-mi mână de ajutor, cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, cu rugăciunile tale cele sfinte de Mamă, iertarea păcatelor mele celor grele. Cred şi mărturisesc că Acela pe Care L-ai născut este Fiul tău, este cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, Judecătorul viilor şi al morţilor, Care dă fiecăruia după faptele sale; cred iarăşi şi mărturisesc că tu eşti cu adevărat Născătoarea de Dumnezeu, izvorul milostivirii, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoare la Fiul tău şi chezăşia pocăinţei mele. Cu adevărat, oamenii nu au alt ajutor şi acoperământ afară de tine.
O, Doamnă, Fecioară Preamilostivă, nimeni din cei ce au nădăjduit spre tine nu s-a ruşinat cândva şi rugându-se Fiului tău, prin tine, nimeni n-a fost părăsit. De aceea, rog bunătatea ta cea nemăsurată, deschide uşile milostivirii tale mie, celui ce m-am rătăcit şi am căzut în adâncul necazului. Nu te scârbi de mine, spurcatul, nu trece cu vederea ruga mea cea păcătoasă, nu mă părăsi pe mine, păcătosul, pe care vrăjmaşul cel rău m-a dus la pieire. Ci înduplecă, o, milostivă, pe Cel ce S-a născut din tine, pe Milostivul Dumnezeu, ca să-mi ierte multele mele păcate şi să mă izbăvească din pierzare, ca şi eu dimpreună cu toţi cei ce au primit iertare, să cânt şi să slăvesc nemăsurata milostivire a lui Dumnezeu şi apărarea ta, care mă face să nu mă ruşinez nici în viaţa aceasta şi nici în veacul cel nesfârşit. Amin!

CATISMA A CINCEA

PSALMUL 32
1. Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul, bucuraţi-vă şi întru pururea Fecioara Maria,
2. Cântaţi-i o cântare nouă şi Stăpânei noastre, cu strigăte de bucurie.
3. Beţi din dulceaţa harului ei cel ceresc, căci ea îndulceşte inimile şi gurile înţelepţilor.
4. Să se veselească dar, sufletul nostru de Maica Domnului,
5. Căci ea este ca Mama noastră cea mai dulce, care ne hrăneşte în pustietatea lumii acesteia.
6. Şi ne va izbăvi de moartea sufletelor noastre.

PSALMUL 33
1. Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioară Maria în toată vremea, pururea lauda ei nu se va împuţina din gura mea.
2. Măriţi-o cu mine, toţi cei care v-aţi hrănit cu mierea şi cu laptele mângâierilor ei.
3. În nevoi şi în necazuri chemaţi-o pe ea şi în durerile voastre veţi dobândi ajutor şi odihnă.
4. Priviţi cu bucurie sfântul chip al vieţii sale şi râvniţi la dragostea şi smerenia ei, căci blândă şi smerită este Preasfânta Fecioară!
5. Cuvântul Cel necreat a primit Trup de la ea, prin Sfântul Duh!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 34
1. Judecă, Doamnă pururea Fecioară Stăpână, pe cei ce mă necăjesc, ridică-te împotriva lor şi păzeşte nevinovăţia mea.
2. Sufletul meu se va veseli de tine şi cu rugăciunile tale mă voi bucura.
3. De milele tale sunt pline cerurile şi întreg pământul.
4. Întinse erau peste tot locul cursele iadului, dar tu, Stăpână, cu bunătatea ta m-ai apărat în faţa lor!
5. Slavă ţie, ajutătoarea mea!
6. Toate oasele mele grăiesc: „Preasfântă Doamnă Stăpână Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea ţie?”

PSALMUL 35
1. Cel fărădelege grăieşte cuvinte de hulă împotriva numelui tău, o, Preasfântă Stăpână şi Împărăteasă,
2. Şi caută să născocească minuni mai presus de fire.
3. Graiurile gurii sale spurcate sunt fărădelege şi linguşire,
4. Dar noi credem şi mărturisim, că tu te-ai înfăţişat cu trupul în ceruri,
5. Şi acuma stai înaintea Altarului lui Dumnezeu.
6. Minunile şi milele tale sunt nesfârşite şi toţi cei ce te cinstesc se vor acoperi cu nădejde sub aripile tale.
7. O, Preasfântă Maica lui Dumnezeu, cu mijlocirea ta, apleacă preasfânta Faţă a iubitului tău Fiu şi Mântuitorului nostru spre noi.
8. Fă-L, cu rugăciunile tale, milostiv spre noi, păcătoşii.
9. Arată-ţi mila ta tuturor celor ce te cunosc pe tine.
10. Harul tău s-a revărsat peste tot pământul.
11. Stăpânirea şi puterea se află în braţul tău, tăria şi întărirea în dreapta ta!
12. Binecuvântată este lauda ta în ceruri,
13. Binecuvântată este mărirea ta şi pe pământ!

Slavă… Şi acum…

PSALMUL 36
1. Nu râvni celor ce viclenesc, nici nu pizmui pe cei fărădelege, o, tu, cel ce eşti cu adevărat cinstitor al Maicii lui Dumnezeu,
2. Căci cei ce fac fărădelegea, ca iarba se vor ofili.
3. Nădăjduieşte la Atotputernica Stăpână şi Împărăteasă cerească, fă fapte bune şi te vei îndestula cu bogăţiile ei.
4. Căci mai bun este puţinul cu darul Maicii Domnului, decât comori multe şi pietre scumpe.
5. Nădăjduieşte spre Domnul, să ai nădejde şi spre iubita Lui Maică şi ţi se vor îndeplini toate cererile cel bune ale inimii tale.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A CINCEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

În multe chipuri, Fecioară, pe Hristos L-am amărât, cu gândurile, cu cuvintele şi cu faptele şi mă tem de înfricoşata Lui judecată, ci, apucând înainte, izbăveşte-mă de cele cumplite, cu rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu!
Slavă…
Miluieşte-mă pe mine, Stăpână, cel care mult am greşit şi mântuieşte-mă cu rugăciune la Cel pe Care L-ai născut, ca să slăvesc minunile tale cele multe şi nemăsurata ta milă.

Şi acum…

Strălucind cu slavă dumnezeiască, ceea ce eşti Maica Celui ce te-a proslăvit, tu singură roagă-L pe Cel Singur slăvit, ca să dobândesc mărirea cea de sus.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preasfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, bucuria celor necăjiţi, nădejdea celor fără de nădejde şi ajutătoarea celor neajutoraţi. Tu cunoşti toţi paşii mei cei păcătoşi de care vreau eu să mă curăţ. Cu inima îndurerată alerg către tine şi mă rog cu lacrimi: caută la neputinţele mele şi nu mă lăsa să pier în păcatele mele! Tu cunoşti goliciunea sufletului meu. Ajută-mă să mă îmbrac cu veşmântul preaiubitului tău Fiu. Tu cunoşti că sunt sărac, grăbeşte-te a-mi deschide vistieria darurilor celor pline de har, ca să păzesc făgăduinţele date de mine la sfântul botez. Tu cunoşti pe vrăjmaşii mei, cei trupeşti şi pe cei sufleteşti, izbăveşte-mă de aceştia! Tu cunoşti, Preabuna mea apărătoare, vremea ieşirii sufletului din ticălosul meu trup, te rog să stai atunci cu şi mai multă milostivire, pentru ca în sfânta stare de faţă a ta, să iasă sufletul meu liniştit şi plin de bucurie, ca să nu tabere asupra lui duhurile răutăţii de sub cer, ci, acoperit cu sfântul tău acoperământ cel neapropiat, pentru aceste sfinte daruri, să se întoarcă sufletul meu, fără vătămare, la începutul şi izvorul său!
O, Maică iubitoare de fii, arată-mi iubirea ta de Mamă şi mie, celui ce sunt străin, orfan şi sărac, că tu cu adevărat eşti Maica milostivirii şi a îndurării. Nu înceta a mă acoperi, mijloceşte neîncetat pentru mine, până când mă vei aduce în cămările cereşti ale Dumnezeiescului tău Fiu, Căruia I se cuvine cinstea, slava şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl şi cu Preasfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A SASEA

PSALMUL 37
1. Preasfântă Fecioară Doamnă, nu cu mânia Sa şi cu dreptatea Judecăţii Sale să ne pedepsească pe noi Domnul pentru fărădelegile noastre.
2. Tu, care eşti atotmilostivă stătătoare înainte, mijloceşte iertarea pentru noi, care nu avem răspuns în faţa păcatelor noastre.
3. Că tu eşti nădejdea noastră, care nu ne ruşinează şi aşteptarea cea nemincinoasă.
4. Nu este pace în oasele noastre de la faţa păcatelor noastre,
5. Ci cu preabinecuvântatul Rod al pântecelui tău, ne vom împăca cu Dumnezeu.
6. Harul Lui şi milele tale să fie de-a dreapta noastră.

PSALMUL 38
1. Zis-am: „Păzi-voi căile mântuitoare ale iubitului tău Fiu, Împărăteasa cerului şi Harul lui Hristos mi se va dărui”,
2. Însă duhul meu este sârguitor, dar trupul neputincios.
3. Miluieşte-mă, din ceruri şi din înălţimea slavei tale, ajutătoarea mea,
4. Ca niciodată să nu-mi alunece picioarele de la calea dreptăţii.
5. Nu îngădui şi păzeşte-mă să nu alunec şi să nu mă împiedic de piatra patimilor rele,
6. Ca să nu se bucure de mine vrăjmaşii mei, ai sufletului meu.
7. Ascultă rugăciunea mea, Doamnă Stăpână, şi nu trece cu vederea rugăciunea mea cea săracă.

PSALMUL 39
1. Răbdând, am aşteptat harul tău, Doamnă Preasfântă Fecioară, şi mi-ai făcut după mulţimea milelor tale.
2. Căci ai auzit rugăciunile mele şi m-ai scos din prăpastia patimilor mele iubitoare de păcate.
3. Minunate şi necercetate sunt îndurările tale.
4. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce te iubesc, iar cei ce urăsc numele tău, să se coboare în iad.
5. Binecuvântată şi preamărită eşti, Stăpână, în vecii vecilor. Amin.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 40
1. Fericită şi preamărită eşti, Marie, Născătoare de Dumnezeu, care îi înţelepţeşti pe cei săraci cu duhul şi smeriţi cu inima.
2. În neputinţele lor mărturisite înaintea lui Dumnezeu şi înaintea ta, lucrează atotputernicia lui Dumnezeu şi mijlocirea ta de Mamă.
3. Slavă ţie, Stăpână, ajutătoarea celor neajutoraţi şi bogăţia nerăpită a celor săraci şi smeriţi.

PSALMUL 41
1. Precum doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa aleargă sufletul meu însetat, către iubirea ta cea sfântă, Împărăteasa cerului şi a pământului.
2. Căci tu eşti viaţa vieţii mele şi hrănitoarea sărmanului meu trup!
3. Tu L-ai hrănit cu lapte pe Mântuitorul sufletului meu;
4. Iar tu însăţi te-ai hrănit cu nepieritoarea hrană a învăţăturii Lui celei dumnezeieşti!
5. O, lumină, luminată de Lumina cerească!
6. Luminează-mi, te rog, întunericul meu cel dinlăuntru, pentru ca mintea mea şi dorinţa mea să se înaripeze în lumina ta către Sionul cel de sus!

PSALMUL 42
1. Judecă-mă, Doamnă Fecioară şi fă-mi dreptate în cearta mea cu trupul, cu lumea înşelătoare şi cu diavolul, cu şarpele cel viclean, cu aspida cea aducătoare de moarte,
2. Ca să mă izbăvesc de aceşti trei înfricoşaţi şi vicleni vrăjmaşi, cu ajutorul Tău!
3. Zdrobeşte, Stăpână, capetele lor trufaşe, slăbeşte-le puterile şi întăreşte-mă să le stau împotrivă!
4. Dreapta ta întru tărie, că ţii cu ea pe Cel ce ţine toate!
5. Să învie Domnul în mine, cu darul Său, pentru rugăciunile tale de Maică şi se vor risipi vrăjmaşii mei.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 43
1. Stăpână, Maică pururea Fecioară, părinţii noştri ne-au vestit şi noi, cu urechile noastre am auzit şi cu ochii noştri am văzut,
2. Cât de necercetate sunt îndurările tale şi cât de minunate sunt minunile tale şi cât de nenumărate sunt milele tale!
3. Răsăritul şi apusul, amiaza şi miazănoapte sunt luminate de ele,
4. Peste toate, bunătăţile ei cereşti sunt pregătite pentru cei ce laudă preasfântul ei nume şi va fi mărit de Domnul Iisus Hristos.

PSALMUL 44
1. Inima mea tresaltă când aude cuvântul cel bun al Preasfintei Fecioarei Maria, Maica Dumnezeului nostru,
2. Că din gura ei cu dulce răsuflare izvorăşte o dulceaţă cerească.
3. Cu Rodul Preasfânt al pântecelui ei, păcatele mele sunt curăţate,
4. Cu fecioria ei neprihănită, s-a dat sufletului meu fericita nemurire,
5. Iar cu naşterea ei sunt izbăvit din robia iadului şi reîntors în veşnica patrie cerească.

PSALMUL 45
1. Stăpână, tu eşti scăparea noastră în toate nevoile noastre!
2. Tu eşti tăria şi puterea care zdrobeşte pe toţi vrăjmaşii noştri.
3. De bunătăţile tale este plin pământul. Ele se revarsă chiar până în cele mai de jos ale pământului.
4. Din plinătatea darului tău, cei ce au fost în iad se veselesc, izbăvindu-se de el prin preaslăvită Naşterea ta cea feciorească
5. Şi oamenii muritori au devenit părtaşi ai îngerilor celor fără de trup.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A ŞASEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Mintea mea slăbeşte acum, căzând în adâncul gândurilor potrivnice şi nu-mi este mie izbăvire. Auzi-mă pe mine, cel ispitit şi dăruieşte-mi, ca o bună, împăcare lăuntrică, să nu fiu mâncare celui viclean, Preasfântă Fecioară Marie binecuvântată!

Slavă…

Fă mie Milostiv, Preasfântă Stăpână şi Maică pururea Fecioară, pe Judecătorul lumii, căci nimeni nu poate mijloci ca tine, fiind Maica Stăpânului, al Dumnezeului tuturor!

Şi acum…

Stând în chip văzut în faţa Sfintei tale Icoane, în chip nevăzut te văd vieţuind în ceruri, Maica Vieţii, cu evlavie mă rog către tine, să mă izbăveşti de vrăjmaşii mei văzuţi şi de cei nevăzuţi, Preasfântă Stăpână şi Împărăteasă a cerului şi a pământului!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Neîntinată, nestricată, neînşelată, Preacurată Fecioară, nenuntită Mireasă Dumnezeiască, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, Doamna şi Stăpâna lumii şi nădejdea mea, caută, te rugăm, cu umilinţă, spre noi, păcătoşii, în ceasul acesta şi fă-L milostiv cu rugăciunile tale de Maică, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe care L-ai născut din preacuratele tale sângiuiri, neispitită de bărbat! Pe Acela văzându-L osândit la moarte şi cu arma întristării fiind rănită în inimă, răneşte şi sufletul meu cu dragostea cea dumnezeiască. Dăruieşte-mi lacrimi de pocăinţă, ca să-L plâng cu amar pe Acela Care a fost legat şi batjocorit pentru mântuirea noastră. Tu, Fecioară Stăpână, care în timpul morţii Sale de bunăvoie ai suferit o mare durere în sufletul tău, slobozeşte-mă de dureri, ca să te laud pe tine, ceea ce eşti vrednică de laudă întru toţi vecii. Amin!

CATISMA A SAPTEA

PSALMUL 46
1. Toate neamurile bateţi din palme şi cântaţi cu strigare de bucurie, pururea Fecioarei Maria,
2. Căci ea este poarta Vieţii veşnice, uşa mântuirii şi împăcarea cu Dumnezeu!
3. Ea este nădejdea celor ce se căiesc şi mângâierea celor ce plâng.
4. Ea este evlavia, pacea şi mântuirea sufletelor tuturor aleşilor lui Dumnezeu.
5. Cântaţi-i toţi cei ce iubiţi numele ei, cântaţi-i că ea este Împărăteasa cerului şi a pământului!

PSALMUL 47
1. Mare eşti şi lăudată foarte, Stăpână Doamnă, în cetatea lui Dumnezeu cea cerească şi în toată Biserica aleşilor lui Dumnezeu!
2. Mai cinstită şi mai slăvită eşti decât toate cetele Îngerilor şi Arhanghelilor şi încununată cu florile Raiului.
3. Întâmpinaţi-o, Puterilor şi Domniilor, Heruvimilor, Scaunelor şi Serafimilor.
4. Preaînălţaţi-o, că ea şade de-a dreapta Preaiubitului ei Fiu!
5. O, cu ce faţă luminoasă a primit-o Domnul Îngerilor şi al tuturor Sfinţilor!
6. Care I-a dat un veşnic locaş fericit, mai presus de toate puterile cereşti!

PSALMUL 48
1. Ascultaţi acestea, toate neamurile, auziţi toţi cei ce doriţi să intraţi în Împărăţia Cerurilor!
2. Rugaţi-vă cu osârdie pururea Fecioarei Maria, purtaţi în inimă preasfântul ei nume şi veţi dobândi o viaţă şi o bucurie nesfârşită,
3. Căci ea duce rugăciunile noastre către Fiul ei şi Dumnezeu,
4. Şi ea singură pururea se roagă la Altarul Lui, pentru noi toţi.
5. Ea este apărătoarea dăruită neamului omenesc.
6. Ea este singura noastră Mamă adevărată, care întru toate ne ajută!
7. Slavă ţie, preamilostivă Maică a lui Dumnezeu, care eşti cinstită şi închinată de toate neamurile creştineşti.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 49
1. Bunul Dumnezeu, grăieşte Fecioarei Maria prin Arhanghelul Gavriil, vestind: „Bucură-te, cea plină de daruri, Domnul este cu tine!”
2. Prin tine, ceea ce eşti îmbucurată, mântuirea lumii se vesteşte şi omul căzut se reînnoieşte.
3. Cel Preaînalt a dorit frumuseţea şi bunătatea ta!
4. Palatul tău lăuntric este înfrumuseţat, Fiica Sionului,
5. Şi te-ai învrednicit să te pregăteşti întru întâmpinarea Dumnezeului tău,
6. Să împărăţeşti cu El, cu preaslăvire, în ceruri.
7. Ajută-ne şi nouă să ajungem la veşnica făgăduinţă!

PSALMUL 50
1. Miluieşte-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te numeşti Maica milostivirii
2. Şi după mulţimea îndurărilor tale, ajută-mă să mă curăţ, prin pocăinţă, de fărădelegile mele!
3. Revarsă darul tău peste mine şi nu lua de la mine bunătăţile tale,
4. Căci îmi mărturisesc fărădelegile mele şi mă văd vinovat în faţa ta!
5. O, Stăpână! Împacă-mă cu binecuvântatul Rod al pântecelui tău, şi-i dă sufletului meu, bucuria mântuirii Sale!…

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 51
1. Pentru ce te lauzi cu răutatea? O, şarpe viclean, aspidă din iad?
2. Pleacă-ţi capul tău trufaş în faţa Sfintei Fecioare binecuvântată, care este plină de darul blândeţii.
3. Cu puterea ei, te vei înnămoli în adânc, ca şi faraonul egiptean.
4. Piciorul ei îţi va zdrobi capul şi stăpânirea ta.
5. Dreptatea ei îţi va risipi răutatea ta şi sfinţenia ei va preface toată otrava ta în nimic.
6. Iar noi credincioşii, ne bucurăm de numele ei şi cântăm toate faptele ei preaslăvite şi măririle lui Dumnezeu.

PSALMUL 52
1. Zis-a vrăjmaşul cel nebun întru inima sa: „Voi izgoni pe om din locuinţa Edenului, voi intra şi voi fi duh mincinos în gura şarpelui şi prin femeie voi izgoni pe bărbatul ei”.
2. Dar pe cât de departe este cerul de pământ, tot atât de departe sunt judecăţile lui Dumnezeu de gândurile tale, linguşitorule ticălos!
3. Nu te îngâmfa de căderea femeii, căci Femeia îţi va zdrobi capul.
4. Cu viclenia ta, tu i-ai săpat o groapă pierzătoare, dar ai căzut în ea, cu toată oastea ta întunecată, în plasa smereniei sale.

PSALMUL 53
1. Stăpână, Doamnă, pururea Fecioară, în numele tău mântuieşte-mă şi din fărădelegile mele, cu rugăciunile tale, mă izbăveşte!
2. Tu îmi ajuţi mie şi îmi aperi sufletul meu!
3. De bunăvoie îţi voi aduce jertfă de laudă şi voi mărturisi numele tău, căci este bun!
4. Cu starea ta înaintea lui Dumnezeu, cu dragostea ta de Mamă, faţă de neamul creştinesc, tu mă izbăveşti de orice întristare!

PSALMUL 54
1. Ascultă, Preasfântă Stăpână şi Doamnă Fecioară, rugăciunea mea, şi nu trece cu vederea ruga mea.
2. Amărât sunt în cugetul meu, căci dreptatea lui Dumnezeu apasă asupra mea, pentru păcatele mele.
3. Întunericul morţii m-a cuprins şi spaimele iadului au năvălit asupra mea.
4. Tu, Stăpână Fecioară, care eşti o mângâiere de nădejde pentru toţi cei necăjiţi, ia aminte la sufletul meu cel deznădăjduit!
5. Mângâie-l şi-l mântuieşte, căci mult poate rugăciunea ta cea de Mamă, către bunătatea Stăpânului!

Slavă… Şi acum…

DUPĂ CATISMA A ŞAPTEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Tu eşti înainte stătătoare tuturor creştinilor şi izbăvitoarea din ispite a celor ce aleargă spre tine, Preasfântă Fecioară Marie! Pentru aceasta strig ţie: Nu trece cu vederea pe robul tău, care cere ajutorul tău!

Slavă…

Până când, o, suflete, îţi cheltuieşti vremea în zadar? Până când te vei încurca cu grijile vieţii? Aruncă asupra Domnului tristeţea ta şi strigă cu suspine: „Stăpâne, Iubitorule de oameni, mântuieşte-mă cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine!”

Şi acum…

Nicăieri nu nădăjduim să dobândim mântuire, decât numai la tine, Preaîndurată, pe care te avem grabnică ajutătoare după Dumnezeu. Cu Acela, de-a pururea te fericim!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, preamilostivă Doamnă, Stăpână şi Maică pururea Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ia aminte la smerita mea rugăciune şi ascultă acum glasul meu, al celui ce stau zdrobit în faţa Preacuratei tale Icoane. Ştiu, o, Maică a Făcătorului meu, că tu eşti stătătoare înainte a creştinilor, care nu ne dai de ruşine şi eşti mijlocitoare nemincinoasă către Făcătorul nostru. Ştiu şi aceasta, că fărădelegile mele au trecut peste capul meu şi ca o povară grea atârnă peste mine. Şi acum nu mai sunt vrednic să văd frumuseţea ta cea cerească, nici să privesc spre Altarul slavei Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ci sunt vrednic de chinuri şi de veşnica osândă. Drept aceea, la tine cad, pe tine te rog cu umilinţă, fă rugăciune de Mamă către Fiul tău, ca să nu se lepede de noi, păcătoşii, de la Faţa Sa, ci ca un milostiv să ne ierte greşelile noastre, cele de voie şi cele fără de voie îndreptându-ne pe calea mântuirii şi întărindu-ne de sus cu puterea Sa, spre împlinirea sfintelor Sale porunci! Să ne păzească de ispitele lumii, de poftele cele păcătoase, de cursele diavolilor şi de năvălirile vrăjmaşilor văzuţi! Ca să binecuvânteze lucrurile mâinilor noastre, dând fiecărui oraş, fiecărei ţări, belşug de bunătăţi pământeşti, şi păstrându-ne sănătatea, să ne întocmească zile bune şi netulburate, să îngrădească Sfânta Sa Biserică cu pace, iar pe cea despărţită să o unească cu ea, căci bun este Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv, de toată făptura slăvit, cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A OPTA

PSALMUL 55
1. Miluieşte-mă, Doamnă Fecioară, că vrăjmaşii mei din iad, m-au călcat în picioare!
2. Toata ziua gândesc rău de mine!
3. Ridică-te împotriva lor cu mâna ta, ca izbăvindu-mă, să înţeleg ajutorul braţului tău,
4. Să slăvesc mila ta asupra mea şi să fiu bineplăcut lui Dumnezeu şi înaintea ta, în lumina celor vii.

PSALMUL 56
1. Miluieşte-mă, Doamnă, Stăpână Fecioară, miluieşte-mă, că inima mea este gata să caute voia ta şi să se odihnească sub umbra aripilor tale!
2. Mâinile tale au alcătuit cea dintâi smirnă de har şi degetele tale au frământat untdelemnul cel cu bună mireasmă, răsuflarea gurii tale este mai plăcută decât orice tămâie.
3. Toată eşti dulceaţă cerească şi dorinţă nestrămutată, Maica lui Dumnezeu!
4. Spre tine sunt aruncat din pântecele maicii mele!

PSALMUL 57
1. Dacă într-adevăr dreptate grăiţi, în adevăr şi cu dreptate fericiţi-o pe Împărăteasa cerească.
2. Toţi câţi stăruiţi spre slava şi lauda Mântuitorului Hristos,
3. Toţi câţi îi aduceţi cele bineplăcute de la noi,
4. Cântaţi şi cântări duhovniceşti înălţaţi către preaiubita Lui Maică,
5. Pentru că de ea s-au îndulcit Proorocii, de ea Apostolii s-au umplut de laudă,
6. Cu ea s-au împodobit cei sfinţiţi, cu ea Mucenicii s-au întărit,
7. De către ea călugării au fost povăţuiţi, cu ea feciorelnicii s-au înfăşurat cu laurii curăţiei.
8. Minunat este Dumnezeu întru toţi sfinţii, dar mai ales este prea minunat întru Preasfânta Împărăteasă a împărăteselor, în Mireasa neîntinată, în Preacurata pururea Fecioară Maria.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 58
1. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
2. Ridică-te spre ajutorul meu, o, Împărăteasa milostivirilor!
3. Să fugă dinaintea ochilor voii mele întunecata beznă a păcatului,
4. Iar tu, cea plină de har, luminează-mi şi înseninează-mi ochiul meu cel lăuntric.
5. Ca un soare, tu eşti îmbrăcată în veşminte aurite de mare preţ!
6. În coroana ta străluceşte sardonixul şi topazul.
7. În dreapta ta se află slava şi bogăţia.
8. Smirna şi balsamul sunt în mâna ta.
9. Pe pieptul tău străluceşte safirul şi smaraldul.
10. Cât de minunată eşti, o, Maica lui Dumnezeu! Mărire ţie!

PSALMUL 59
1. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi, pentru păcatele noastre,
2. Dar Te-ai milostivit spre noi, pentru pururea Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu!
3. Mijloceşte pentru noi, Maica lui Dumnezeu, că tu ai născut mântuirea oamenilor!
4. Tu, întristaţilor le dai mângâiere şi celor necăjiţi, bucurie şi veselie!
5. Îndulceşte-ne pe noi cu glasul tău cel dulce-curgător al gurii tale!
6. Toarnă în inimile noastre harul tău cel dulce-curgător!
7. Să tune cerurile din înălţime şi să-i aducă laude,
8. S-o slăvească pământul cu toţi cei vii!

PSALMUL 60
1. Auzi, Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, rugăciunea mea şi aşează cugetarea mea pe piatra cea tare a legii lui Dumnezeu!
2. Să-mi fii stâlpul cel tare, care să mă apere de neruşinata faţă a vrăjmaşului din iad!
3. Tu singură eşti prea frumoasă şi luminezi ca o podoabă cerească!
4. Te ridici ca zorile purpurii, străluceşti ca luna plină în toiul nopţii şi ca un soare luminează preasfânta-ţi privire!
5. Slavă ţie, celei ce împărăţeşti în ceruri, primeşte-ne în Împărăţia cerească şi pe noi, bieţii pământeni amărâţi!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 61
1. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea!
2. Oare nu pe tine, Stăpână Fecioară, trebuie să te iubească inima mea?
3. Căci prin tine vine mântuirea mea, iar Mântuitorul meu este Rodul binecuvântat al pântecelui tău.
4. Primi-voi în dar paharul mântuirii şi numele Domnului voi chema!
5. Chemând, te voi chema pe tine, cu numele tău preaslăvit, Stăpână Doamnă, pururea Fecioară,
6. Că Domnul este Mântuitorul meu, iar tu eşti apărătoarea mea.

PSALMUL 62
1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, Te slăvesc, împreună cu preaiubita Maica Ta, care în chip feciorelnic Te-a născut.
2. O, Doamnă, ceea ce eşti preabinecuvântată, tu stai înaintea Altarului Preasfintei Treimi şi te rogi pentru noi păcătoşii,
3. Iar noi, sub acoperământul aripilor tale ne vom bucura.
4. Ne vom binecuvânta în viaţa noastră şi în numele tău vom trimite către Dumnezeu rugăciunile noastre.

PSALMUL 63
1. Auzi, Stăpână şi Doamnă Fecioară, glasul meu, când mă rog eu către tine,
2. Izbăveşte sufletul meu, când va fi să iasă din trup, de frica cumplitului vrăjmaş din iad.
3. Cu ce îndrăzneală voi privi spre Dreptul Judecător şi Dumnezeului meu?
4. Tu, ajutătoarea mea, stai de-a dreapta mea şi cere iertare greşelilor mele.
5. Înainte de a începe înfricoşatele încercări asupra sufletului meu, luminează-mi ochii inimii mele şi alungă orbirea mea cea păcătoasă,
6. Dă-mi mie în viaţa mea şi în ceasul ieşirii mele, să am nădejde în tine, Preasfântă Fecioară.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A OPTA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, slava îngerilor şi podoaba pământenilor, cere iertarea tuturor păcatelor celor ce-ţi cântă ţie; fii milostivă robilor tăi, căci tu eşti adăpostire, care nu dă de ruşine pe oameni. Tu eşti izbăvirea celor deznădăjduiţi, una Preacurată şi binecuvântată!

Slavă…

Doboară, puternice, cum a grăit Stăpâna, pe cei puternici de pe scaune, moartea şi iadul, şi ridică-i pe cei smeriţi, adică firea oamenilor, prin Izbăvitorul sufletelor noastre, Care S-a întrupat din tine şi a coborât în iad!

Şi acum…

Bucură-te, Scaun cu Lumină de foc, al Împăratului tuturor, Iisus Hristos! Bucură-te, una Doamnă a toată făptura, Preasfântă Fecioară Maria, cea preaslăvită de Dumnezeu. Mărire ţie!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Primeşte, o, binecuvântată şi preaputernică, Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, aceste rugăciuni, pe care acum cu lacrimi le aducem ţie, noi nevrednicii robii tăi, alergând cu umilinţă la Chipul tău cel purtător de feciorie, că tu însăţi de faţă fiind şi auzind rugăciunile noastre, ne dai împlinirea cererilor noastre, fiecăruia după credinţa lui, tu uşurezi necazurile celor scârbiţi, neputincioşilor le dai sănătate, pe cei slabi şi pe bolnavi îi vindeci, din cei îndrăciţi alungi demonii, pe cei asupriţi îi izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi mântuieşti, pe cei păcătoşi care se căiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti, pe copiii cei mici îi miluieşti şi pe cei închişi, din legături şi din temniţe îi slobozeşti şi de tot felul de patimi îi vindeci, tu, Doamnă Stăpână, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Căci ţie toate îţi sunt cu putinţă prin mijlocirea către Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru! O, Preabună Maică, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria! Nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii tăi robi, care te slăvim pe tine, te cinstim şi ne închinăm Preacuratului tău Chip, având o nădejde neîntoarsă şi o credinţă neîndoielnică în tine, pururea Fecioară, preaslăvită şi neîntinată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A NOUA

PSALMUL 64
1. Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi ţie, Doamnă pururea Fecioară, strigare de bucurie în Ierusalimul cel de sus.
2. Să-ţi dea ţie Domnul laudă şi slavă în faţa tuturor oamenilor!
3. Slava ta este mai presus de slava cetelor Îngereşti şi a Arhanghelilor.
4. Har şi dulceaţă a pus Dumnezeu în gura ta.
5. Cu veşminte slăvite a îmbrăcat Preacuratul tău trup.
6. Cunună de flori neveştejite a pus pe capul tău
7. Şi cu toate faptele bune te-a împodobit în mila Sa, o, preabinecuvântată, Maică a lui Dumnezeu!

PSALMUL 65
1. Strigaţi cu bucurie Doamnei noastre, pururea Fecioarei Maria, strigaţi-i tot pământul.
2. Cântaţi-i preadulce cântare preaslăvitului ei nume!
3. Daţi slavă laudei ei.
4. Să intrăm în casa închinată numelui ei, cu ardere de tot din toată inima
5. Şi să înălţăm în faţa Sfintei sale Icoane, candelele noastre şi rugăciunile,
6. Că ea va căuta la sărăcia noastră şi ne va îndulci toată amărăciunea.
7. Binecuvântat este Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu binecuvântarea Maicii Sale după trup, a Preadulcelui Iisus Hristos!

PSALMUL 66
1. Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvântează, iar tu, Preamilostivă Doamnă Fecioară, roagă-L pentru noi.
2. Întoarce întristarea noastră cu multă grijă, într-o sfântă bucurie.
3. Luminează, o, Stea de dimineaţă, întunericul păcatului!
4. Potoleşte setea inimii mele iubitoare de pace.
5. Dreapta ta să mă ridice pe mine căzutul şi apărarea ta să-mi sfinţească sfârşitul meu cel creştinesc.
6. Slavă ţie, nădejdea mea, care nu mă dai de ruşine niciodată!
7. Tu, Preamilostivă, Doamnă Fecioară, roagă-L pentru noi.
8. Întoarce-mă şi pe mine, nevrednicul, în Împărăţia Iubitului tău Fiu, Preasfântului nostru Mântuitor!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 67
1. Să învie harul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în sufletele noastre, care sunt scufundate în adâncul somn al păcatelor.
2. Şi se vor risipi vrăjmaşii noştri şi toate cursele lor vor dispare!
3. O, Preamilostivă Doamnă, doboară toată răutatea lor ce vine din iad şi întoarce voinţa mea dinspre linguşirea lor.
4. Înaripeaz-o către prea sfânta voie a Iubitului tău Fiu şi Dumnezeului nostru.
5. Luminează conştiinţa mea cea adormită de păcate, ca să nu se împuţineze lauda ta din gura mea, nici dragostea cea către tine, dinlăuntrul meu!
6. Pace multă dă celor ce te iubesc pe tine, Doamnă, Preasfântă Fecioară,
7. Iar sufletele lor nu vor vedea moartea cea veşnică în veci.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 68
1. Mântuieşte-mă, Stăpână, că au intrat apele patimilor păcătoase până la sufletul meu.
2. Afundatu-m-am în noroiul adâncului.
3. Plângând, am plâns ziua şi noaptea, căci L-am mâniat pe Domnul Dumnezeul meu şi nu sunt vrednic să caut la înălţimea cerului.
4. Către cine dar, voi alerga, ticălosul de mine, dacă nu către tine, Preamilostivă Apărătoare?
5. Mântuieşte sufletul meu, căci prin tine s-a dat mântuire la toată lumea.
6. Atunci când Arhanghelul te-a vestit, Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit şi binecuvântarea Părintelui ceresc Te-a cercetat.

PSALMUL 69
1. Doamnă şi pururea Fecioară Maria, spre ajutorul meu ia aminte,
2. Cu mila ta luminează-mi întunecata mea minte, ca să înţeleg bunătatea ta şi preaslăvitele tale minuni
3. Pe care le arăţi păcătoşilor ce se căiesc şi pe care le vei pecetlui în inima mea.
4. Miluieşte-ne pe noi toţi credincioşii, că în ei se va numi preasfântul Nume al preaiubitului tău Fiu, Mântuitorul Hristos şi preaslăvitul tău nume.
5. Miluieşte-ne şi nu ne îngădui să fim strâmtoraţi de ispitele vrăjmaşului, ca nu cumva să se zică despre noi: „Bine, bine” sufletului nostru.
6. Iar tu, Stăpână, Doamnă Fecioară, să te sfinţeşti în noi, căci cunoşti cele ce sunt ale tale.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A NOUA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Este cunoscută, nădejdea creştinilor, preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, pentru că eşti dătătoare de milă, izvorul compătimirii, cheia care deschide bunătatea cerească cea dumnezeiască, deschide-ne şi nouă uşile milostivirii tale.

Slavă…

Ca zorile tainice ale dimineţii ai apărut, Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, iar din tine a răsărit Soarele Dreptăţii, Iisus Hristos, luminându-i pe cei ce şedeau în întunericul deznădejdii! De acelaşi Soare fiind luminaţi, te fericim după datorie, ca pe ceea ce eşti pricinuitoarea înnoirii omeneşti.

Şi acum…

Rai cuvântător te-a sădit Domnul pe pământ, Cel ce a sădit Edenul cel dintâi, în mijlocul tău, Mireasă a lui Dumnezeu, ca pomul Vieţii a înflorit.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Preasfântă Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce cu amărăciune ai auzit loviturile de ciocan, cu care L-au pironit pe Cruce pe Iisus Hristos, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, mântuieşte-ne, ca să nu auzim scrâşnirea dinţilor, a diavolilor în iad. Cu lacrimile tale, pe care le-ai vărsat la Crucea Mântuitorului meu, răpeşte-mă de la plânsul cel veşnic pe mine, păcătosul. Prin însuţi sufletul tău a trecut sabia, când te aflai lângă Sfânta Cruce, fă aşadar, ca să treacă pe alături viitoarele mustrări de conştiinţă ale mele. Tu, ceea ce eşti rugul cel nears, pe care l-a văzut Moise Proorocul, izbăveşte-ne de flăcările gheenei. Nu am după Dumnezeu, alt ajutor şi altă apărătoare afară de tine, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa Cerului şi a pământului.
Cred în atotputernica ta tărie harică şi mărturisesc mila ta faţă de toţi păcătoşii! Că cine, alergând la tine, pleacă fără de vreun ajutor? Pentru aceasta şi eu, păcătosul, în fiecare zi alerg către tine în toate nevoile şi întristările mele. Că nu este pentru mine în orice vreme, o mai mare spaimă şi nelinişte în afară de veşnica mea soartă, când voi fi trimis spre dreapta sau spre stânga, când voi moşteni Raiul sau voi fi aruncat în cele mai de jos ale pământului. Ascultă dar, Stăpână Doamnă Fecioară, această rugăciune, ca să nu mă ajungă veşnica osândă, ca să nu mă duc de la judecată, în partea din stânga, departe de tine, Stăpână! Ci, eu voi alerga către tine, împreună cu ceilalţi care sunt vrednici de veşnica veselie din cer.
O, preamilostivă Maică a lui Dumnezeu, la tine cad, după cum vezi, cu lacrimi şi cu suflet zdrobit, mântuind, mântuieşte-mi sufletul meu! Roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pentru mine, ca să primesc măcar o fărâmitură ce cade de la masa Sfinţilor din Împărăţia cerurilor şi astfel, să scap de focul gheenei şi să dobândesc Raiul, prin tine, una Curată şi preabinecuvântată. Amin!

CATISMA A ZECEA

PSALMUL 70
1. Spre tine, Doamnă pururea Fecioară, am nădăjduit şi nu mă voi ruşina în veac.
2. Cu mila ta izbăveşte-mă şi mă scoate din toate răutăţile.
3. Pentru păcatele mele sunt foarte înrăutăţit.
4. Vrăjmaşii mei au covârşit capul meu! Întărâtatu-m-au şi m-au ocărât toată ziua.
5. Ia aminte, preamilostivă Doamnă, că mă amărăsc! Întinde dreapta ta şi ajută-mă pe mine cel pierdut.
6. Să nu slăbeşti rugăciunile tale de Maică Preasfântă!
7. În tine m-am întărit din pântecele maicii mele, tu eşti singura mea acoperitoare nemincinoasă.

PSALMUL 71
1. Dumnezeule cel veşnic, viu şi adevărat, judecata Ta cea dreaptă, dă-o Iubitului Tău Fiu, Împăratului împăraţilor, ca să judece pe poporul Tău întru dreptate.
2. Trimite mila Ta asupra noastră, ca prin Iubita Lui Maică, să vedem în braţele ei pe Fiul lui Dumnezeu, Care este mântuirea şi viaţa noastră cea veşnică.
3. Cerul şi pământul sunt pline de slava ei.
4. O, preamilostivă Stăpână, prin tine se îndulcesc inimile noastre.
5. Fă ca să uităm patimile iubitoare de păcat, ale acestei vieţi deşarte!
6. Atrage-ne cu legăturile bunătăţii tale şi trezeşte în sufletele noastre setea bunătăţilor tale celor veşnice.
7. Adapă inimile şi gândurile noastre cu dulceaţa raiului.

PSALMUL 72
1. Cât de bun este Domnul celor drepţi cu inima, celor ce iubesc şi cinstesc pe Preacurata Lui Maică.
2. Cu rugăciunile ei suntem bineplăcuţi Domnului.
3. Cu apărarea ei se întoarce, de la noi păcătoşii, mânia lui Dumnezeu.
4. Cu ajutorul ei, ostenelile noastre se binecuvântează.
5. Pentru cei ce o iubesc şi o cinstesc, ea va sta înainte ca o mijlocitoare, la înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu,
6. Iar cei ce se îndepărtează de ea vor pieri.

PSALMUL 73
1. Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, nu ne lepăda pe noi, până în sfârşit, în ziua întristării noastre.
2. Să se îndrepteze rugăciunea noastră înaintea ta şi glasul celor ce suspină, nu-l trece cu vederea.
3. Vrăjmaşul sufletului şi-a încordat arcul împotriva noastră,
4. Dar tu, atotputernică Împărăteasă, întinde mâinile tale spre trufia lui până în sfârşit şi alungă-l spre locul veşnicei osânde.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 74
1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Fecioară, cu toată inima mea şi de lauda ta mă voi veseli.
2. Cântaţi-i, cei ce trăiţi pe pământ şi lauda ei vestiţi-o printre oameni!
3. Închinaţi-vă ei întru cereasca ei frumuseţe, slăviţi-o în negrăita ei bunătate.
4. Pomeniţi în vecii vecilor, numele ei.
5. Tineţi minte puterile şi minunile ei.

PSALMUL 75
1. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu şi Numele Lui mare este în Israelul cel Nou după Har!
2. Preaslăvit şi mai dulce decât mierea şi fagurul este numele Preabinecuvântatei pururea Fecioarei Maria.
3. Îndurările ei sunt mai plăcute decât aromatele.
4. Mântuire şi viaţă, mir şi slavă din feciorescul Rod ni s-au dăruit nouă fără plată.
5. S-o preaslăvească cerurile şi pământul, toate făpturile să-i dea laudă şi mila ei s-o înălţaţi cu mulţumită!

PSALMUL 76
1. Cu glasul meu către Preasfânta Fecioară Maria am strigat şi a luat aminte cu mila ei,
2. Şi m-a scos din deznădejdea şi necazul meu, cu blândeţea sa mi-a înviat duhul.
3. Slăbiciunea voinţei mele mi-a schimbat-o în bună nădejde.
4. Cu privirea ei de porumbiţă cerească a făcut să cânte toate cele dinlăuntru ale mele.
5. Cu ajutorul ei Domnul m-a scos din ghearele morţii, din mâinile vrăjmaşului şi m-a izbăvit de cel rău.
6. Îţi mulţumesc Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul meu şi Preaiubitei Tale Maici, grabnica mea ajutătoare!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A ZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Către acoperământul tău, o, Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, alerg, cerând apărarea ta. Nu mă lepăda pe mine, Preacurată, ci cu bunătatea ta, primeşte-mă pe mine, cel ce te chem. Ca Om L-ai născut pe Doctorul sufletelor noastre şi te rog, vindecă şi sufletul meu cel bolnav de păcate.

Slavă…

Cu lumina ta cea dumnezeiască, întunericul inimii mele alungă-l departe, ceea ce eşti bună, dându-mi râuri de lacrimi, ca să-mi spăl întinăciunea păcatelor mele, cel care L-am întristat pe Preabunul Dumnezeu. Dar numai în tine îmi găsesc mântuirea!

Şi acum…

Viaţa mea, Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, este plină de multe ispite, pricinuite de răutăţile mele, dar izbăveşte-mă de toate acestea, ca să-ţi slăvesc cu credinţă numele tău cel dumnezeiesc!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preasfântă Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus de Heruvimi şi de Serafimi şi mai Sfântă decât toţi Sfinţii, la tine cad şi cu osârdie mă rog, apărătoarea mea preabinecuvântată, Stăpâna neamului omenesc, în pribegia noastră pământească, care este cu multe necazuri şi cu multe tulburări, nu mă lipsi de apărarea ta şi de acoperământul tău cel stăpânesc! Mântuieşte-mă şi mă apără, Stăpână, de săgeţile înfocate ale vicleanului vrăjmaş al mântuirii noastre. Întăreşte voinţa mea cea neputincioasă în lucrarea poruncilor lui Hristos, înmoaie inima mea cea împietrită cu iubirea de Dumnezeu şi de aproapele meu. Dăruieşte-mi inimă zdrobită şi pocăinţă adevărată pentru ca, de întinăciunea păcatului curăţindu-mă, să pot aduce Creatorului roade bineplăcute de fapte bune. Şi să mă învrednicesc de sfârşit creştinesc, cu pace şi de răspuns bun la înfricoşata Judecată, la care nu se caută la faţa omului! Aşa, Doamnă preamilostivă, în ceasul cumplit al morţii mele, să mă aperi cu şi mai multă putere, să te grăbeşti să vii în ajutorul meu, cel ce sunt fără de nici un ajutor şi cu mâna ta cea tare să mă răpeşti de sub stăpânirea cumplitului stăpânitor al lumii. Căci cu adevărat, mult poate rugăciunea ta înaintea Feţei Domnului şi nimic nu este cu neputinţă mijlocirii tale, numai de vei voi.
Drept aceea, privind cu umilinţă la sfântul tău Chip şi închinăndu-mă înaintea lui cu nădejde, ca şi cum ai fi vie printre noi, unul pe altul şi toată viaţa mea, după Dumnezeu, cu rugăciunea, ţie o predau şi te măresc cu Cel ce S-a născut din tine, Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia
cu Tatăl Cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A UNSPREZECEA

PSALMUL 77
1. Luaţi aminte, poporul lui Dumnezeu, la Legea Dumnezeului Celui Viu, aplecaţi-vă urechea la graiurile Mântuitorului Hristos,
2. Nu uitaţi milele şi îndurările Lui, nu uitaţi pe iubita Lui Maică, preabinecuvântata pururea Fecioară Maria.
3. Deschideţi gurile şi inimile voastre spre slăvirea ei.
4. Vestiţi din neam în neam laudele, puterile şi minunile ei!
5. Puneţi preaslăvitul ei nume, ca o pecete pe inimile voastre,
6. Că ea ca o pasăre ne acoperă pe toţi cu aripile veşmintelor ei.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 78
1. Preasfântă Doamnă, păcatele mele cele de voie şi duhurile cele necurate, au venit în biserica sufletului meu şi au prădat-o cu multă îndrăzneală.
2. Vai! Plâng cu Proorocul Ieremia şi lacrimile mele curg pe obrajii mei.
3. Cum s-a întunecat aurul credinţei mele?
4. Cum s-a schimbat argintul iubirii, faţă de preadulcele Iisus?
5. Cum s-a risipit adunarea sfinţeniilor creştineşti?
6. Vai! Greşit-am la cer şi înaintea ta, Stăpână!
7. Apără-mă pe mine, păcătosul, înaintea lui Dumnezeu!
8. Numără-mă iarăşi cu ceata aleşilor tăi!
9. Plouă peste amărâta mea inimă picăturile dulci ale harului tău ceresc!

PSALMUL 79
1. Cel ce L-ai născut pe Israel cel vechi, L-ai umplut de har şi pe cel nou, întru iubitul Tău Fiu, Mântuitorul Hristos, Preamilostive Părinte Ceresc!
2. Învredniceşte-ne pe noi, păcătoşii, cu vrednicie să fericim pe cea fără de prihană, pe pururea Fecioara Maria,
3. Care a născut pe Dumnezeul nostru, Izbăvitor şi Mântuitor al neamului omenesc,
4. Că în toată viaţa pribegiei Fiului pe pământ, a fost nedespărţită de El şi împreună s-a nevoit bărbăteşte, în toate suferinţele şi ocările.
5. O, preaiubită şi Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, învredniceşte-ne să avem în gurile şi inimile noastre, cântarea proorocească: ‘‘Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile!’’

PSALMUL 80
1. Bucuraţi-vă de Doamna şi ajutătoarea noastră!
2. Strigaţi ei cu strigăt de bucurie în inimile voastre,
3. Că ea nu va îngădui ca rugăciunile voastre să rămână zadarnice,
4. Ci va împlini toate cererile voastre cele bune, numai să păşiţi pe urmele smereniei, ascultării şi blândeţilor ei.
5. Căci ea iubeşte inimile care au frică de Dumnezeu, Darul ei întotdeauna petrece cu aceste inimi!
6. Alergaţi dar, către ea, toţi, cu făgăduinţe sfinte şi vă veţi împărtăşi de negrăitele ei bunătăţi.
7. Slavă ţie, Stăpână, nerăpită vistierie a sufletelor noastre!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 81
1. Dumnezeu a stătut în ceata dumnezeilor, din înalta Sa bunăvoinţă, ca o floare din rai s-a ivit Maica Domnului.
2. Veniţi şi cădeţi la picioarele ei, toţi cei ce o iubiţi şi o cinstiţi, căci ea este Izvorul vieţii veşnice,
3. Ea îi adapă fără plată pe cei însetaţi şi cei ce beau din Izvorul acesta, nu vor înseta în veac.

PSALMUL 82
1. Stăpână, Doamnă Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea ţie?
2. În cer şi pe pământ, prin cinste şi slavă întreci pe locuitorii cerului şi pe cei născuţi pe pământ.
3. Pe cât sunt de departe cerurile de pământ, pe atât te-ai înălţat peste toate făpturile.
4. Lipitu-s-a sufletul meu de tine, Împărăteasa cerului!
5. Fă-mă ca să privesc pururea cu mintea la slava şi măreţia ta, ca să mă satur de nesăturatul tău har.

PSALMUL 83
1. Cât de iubite sunt înaltele tale lăcaşuri, preaproslăvită Doamnă Fecioară Marie şi cât de iubit este Chivotul veşnicei tale odihne!
2. Întoarce-te, amărâte suflete, cu toată dorinţa ta, la acea veşnică odihnă, căci cămara cea veşnică de odihnă este gata, şi pentru tine, Împărăteasa cerului caută mântuirea ta.
3. Stând în faţa Altarului lui Dumnezeu, pururea se roagă pentru tine şi rugăciunile ei sunt mai bune decât tămâia cea cu bun miros, care se ridică în faţa iubitului ei Fiu şi Mântuitorului nostru.
4. Slavă ţie, Stăpână, care eşti neadormită în rugăciunile tale pentru noi păcătoşii şi în mijlocirile tale eşti nădejdea noastră cea nemincinoasă.

PSALMUL 84
1. Ai binevoit, Doamne, să sfinţeşti sânul neprihănit al pururea Fecioarei Tale prin întruparea cea mântuitoare.
2. Căci aceasta este cea mai frumoasă dintre fiicele Ierusalimului! Şi numele ei este întru binecuvântarea Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli.
3. Cântaţi-o pe pururea Fecioara Maria, Sfintelor Puteri şi Domnii, slăviţi-o, credincioşilor, şi căutaţi înţelepciunea ei.
4. Săracilor, îmbogăţiţi-vă cu comorile îndurărilor ei,
5. Cei ce doriţi mântuirea veşnică, chemaţi-o în ajutor, în simplitatea inimilor voastre.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A UNSPREZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Minune mare, cum de ai purtat pe palmele tale, Fecioară Marie, pe Cel ce ţine toate cu mâna Sa? Şi din sânii tăi, cum de ai hrănit cu lapte pe Dătătorul de hrană? Pe Acela, cu stăruinţă roagă-L, Preasfântă Fecioară, ca să ne dea mare milă!

Slavă…

Întăreşte-mă să trec pe cărarea pocăinţei cu inima zdrobită, Preaputernice Mântuitor, iar cu faptele cele bune, să-mi îmbogăţeşti sărmanul meu suflet şi din strâmtoarea patimilor, să-l duci spre lărgirea nepătimirii, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni!

Şi acum…

Liman mântuitor te avem, Născătoare de Dumnezeu, noi, care suntem înviforaţi în noianul vieţii, tu dar, mântuieşte din toate nevoile pe cei ce aleargă la bunătatea ta!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preabună Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu Marie! Veselia cetelor Îngereşti şi bucuria neîncetată a creştinilor ortodocşi! Căzând cu smerenie în faţa negrăitei tale măreţii, cu umilinţă te rog eu, păcătosul şi nevrednicul tău rob, primeşte de la mine această laudă pe care o înalţ din tot sufletul către tine şi cu dragostea ta, ca o Maică iubitoare de fii, încălzeşte inima mea cea rece şi roagă-L cu călduroasa ta mijlocire, pe Domnul Dumnezeu şi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai născut, ca să-mi ierte toate greşelile mele şi să mă încingă cu puterea Sa de Sus, spre împlinirea dumnezeieştilor Sale porunci. Luminează-mi sufletul meu cu lumina ta cea neapusă, ca să-mi fie mie, care pribegesc în această viaţă pământească, o călăuză spre Patria cea de Sus, spre Ierusalimul cel ceresc! Ca în acest chip, având după Dumnezeu în tine una, o puternică nădejde în aşteptarea mântuirii mele, să slăvesc preasfântul şi măreţul
Nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A DOUĂSPREZECEA

PSALMUL 85
1. Pleacă, Doamnă, urechea ta şi auzi-mă. Întoarce Faţa ta de Mamă şi miluieşte-mă.
2. Lumina sfintei tale frumuseţi veseleşte sufletul meu, milele tale sunt mai bune decât mierea şi fagurul, darul tău luminează mintea.
3. Izvorul bunătăţii tale adapă pe cei însetaţi!
4. Vederea îngerească a feţei tale ne abate de la păcat.
5. A te vedea, a te cunoaşte şi a ne închina ţie, este rădăcina fericitei nemuriri,
6. Iar a proslăvi puterile tale este calea mântuirii.

PSALMUL 86
1. Temelia vieţii duhovniceşti este să-L iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos din toată inima şi din tot sufletul.
2. Să iubim pe iubita Lui Maică, pe Preacurata pururea Fecioara Maria, care L-a născut după trup,
3. S-o cinstim şi să i ne închinăm cu evlavie, că ea este o preaslăvită Împărăteasă a cerului, mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii.
4. Lucruri preaslăvite se grăiesc despre tine, o, Preasfântă Biserică şi Rai cuvântător.
5. Cei ce nădăjduiesc cu adevărat spre tine, vor dobândi toate comorile cereşti,
6. Iar cei ce nu te cheamă în viaţa aceasta, se vor lipsi de viaţa cea veşnică şi fericită.
7. O, Preamilostivă Stăpână, te rugăm, fă să trăim cu darul Sfântului Duh
8. Şi preadulcele tău nume să fie pururea în inimile noastre!

PSALMUL 87
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, tu singură eşti grabnică ajutătoare spre mântuirea mea.
2. Ziua şi noaptea te chem pe tine, caută spre necazul inimii mele şi mângâie cu cercetarea ta cerească duhul cel deznădăjduit,
3. Că s-au înmulţit fărădelegile în sufletul meu şi nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele,
4. Dar mă rog ţie, Stăpână preaputernică, ajută-mi să stau împotriva voii mele celei rele şi întăreşte inima mea în lupta cu poftele cele trupeşti.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 88
1. Milele tale, Preasfântă Stăpână, în veac le voi cânta.
2. Cu untdelemnul îndurărilor tale, înmoaie inima mea cea înăsprită
3. Şi cu mirul milei tale vindecă rănile mele cele păcătoase.
4. Mă rog ţie, Stăpâna cerului şi a pământului, să mă aperi cu faţă veselă la sfârşitul meu şi vederea ta cerească să veselească ieşirea sufletului meu!
5. Izbăveşte-mă, Stăpână, de moarte năprasnică, pentru ca să nu se bucure de mine vrăjmaşul sufletului meu!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 89
1. Stăpână Doamnă Fecioară, scăpare ne-ai fost nouă în toate necazurile noastre.
2. Şi acum din cer trimiţi darul tău peste toate cererile noastre cele bune.
3. Dacă din pricina păcatelor noastre vei opri milele tale, ne vor năpădi toate răutăţile,
4. Că nu avem altă stătătoare înaintea lui Dumnezeu, afară de tine.
5. Mântuieşte-ne, Stăpână, mântuieşte-ne, că la tine nădăjduim şi în tine credem cu neîndoire,
6. Că nădejdea noastră niciodată nu va rămâne de ruşine.

PSALMUL 90
1. Cel ce trăieşte cu ajutorul Maicii Domnului, se va sălăşlui sub puternicul ei Acoperământ.
2. Potrivnicul vrăjmaş din iad nu-l va vătăma şi săgeata lui cea zburătoare nu se va atinge de el.
3. Ca o Stăpână preaputernică îl va izbăvi de laţul vânătorului şi cu aripile sale îl va acoperi.
4. Strigaţi către ea, toţi cei ce sunteţi în nevoile voastre şi rana cea pierzătoare nu se va apropia de sufletele voastre, nici de trupurile voastre.
5. Căci ea va aduce pretutindeni mântuirea sa!…

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A DOUĂSPREZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Pe Maica Dumnezeului nostru o vom cânta, că prin ea bucurie s-a dăruit lumii. Prin ea omenirea s-a dezlegat de blestem şi noi ne-am izbăvit de necazurile cele cumplite.

Slavă…

Doamne, păzeşte-ţi turma prin mijlocirea celei ce Te-a născut pe Tine, păzeşte turma pe care ai răscumpărat-o cu cinstitul Tău Sânge şi păzeşte-o nevătămată de năvălirile vrăjmaşilor, ca să preamărim, Îndurate, Dumnezeiasca Ta pogorâre.

Şi acum…

Întinându-mi sufletul cu patimile, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale curăţeste-mă, căci tu eşti focul cel curăţitor al celor ce cu credinţă se roagă ţie.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preamilostivă Stăpână, Împărăteasă cerească, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Cunosc toate păcatele mele şi necurăţiile inimii mele şi cum aş îndrăzni să alerg la tine, eu, nevrednicul, şi să-ţi aduc cererile mele? Dar cunosc şi marea ta milostivire, precum şi îndurările tale pe care pururea le reverşi asupra neamului creştinesc. Tu dar, eşti chezăşia cea ajutătoare a păcătoşilor. Tu cunoşti, Preacurată Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, necazul inimii mele şi mâhnirea sufletului meu! Cu osârdie dar, te rog, toate necazurile mele care au venit peste mine, după buna şi sfânta voie a Domnului nostru Iisus Hristos, întocmeşte spre bine cele ale mele, cu judecăţile pe care le ştii! Dar, dacă vreo rană s-a făcut de către vrăjmaşul sufletului meu, cu atotputernicul tău ajutor, zdrobeşte viclenia lui şi izbăveşte sufletul meu de ademenirile lui necuvioase. Că ţie toate îţi sunt cu putinţă, ceea ce eşti plină de milă şi de bunătate, că tu eşti preaslăvită în veci. Amin!

CATISMA A TREISPREZECEA

PSALMUL 91
1. Bine este să ne mărturisim Domnului, bine este a cânta slava şi minunile iubitei Sale Maici, pururea Fecioarei Maria!
2. Vestiţi cu minte trează îndurările ei şi toate milele ei!
3. Strigaţi în strunele inimilor voastre, cum s-au preamărit asupra noastră minunatele ei fapte!
4. Bărbatul neînţelept nu pricepe acestea, iar cei ce o caută vor fi primiţi ca nişte cetăţeni ai Raiului.
5. Iar cei ce poartă în minte şi în inimă dulcele ei nume, vor fi înscrişi în cartea vieţii veşnice,
6. Vor fi sădiţi în Casa Domnului,
7. Vor înflori în curţile lui Dumnezeu.

PSALMUL 92
1. Domnul a împărăţit, cu strălucire S-a îmbrăcat.
2. A îmbrăcat-o şi pe preabinecuvântata Maica Sa, cu frumoasele veşminte ale tuturor faptelor bune,
3. Că se cuvine că o asemenea sfinţenie să fie în Casa Lui cea sfinţită de Duhul Sfânt!
4. Învaţă-ne şi pe noi, Stăpână, să săvârşim toată dreptatea,
5. Îmbracă-ne sufletele cu veşmântul mântuirii, ca să nu rămânem în afară de cămara lui Iisus Hristos!
6. Ajută-ne nouă, celor ce suntem împuţinaţi în conştiinţa noastră cea curată,
7. Schimbă-i faţa şi înfăţişeaz-o în soarta adevărului ceresc!

PSALMUL 93
1. Dumnezeul răzbunărilor este Domnul, că păcatele noastre nepocăite sunt sortite dreptei Sale Judecăţi!
2. Dar tu, atotmilostivă Stăpână, îl îndupleci şi-L rogi să fie îndelung răbdător.
3. Căci dacă tu nu ne-ai fi ajutat cu starea ta înaintea Lui, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul nostru împietrit.
4. Fericit este acela care înţelege cu inima, mijlocirea ta de Mamă.
5. Nu este zadarnică rugăciunea cu care se roagă ţie sufletul păcătos care se pocăieşte.
6. Cereştile tale mângâieri îl vor îmbărbăta în conştiinţa lui, după cum mulţimea păcatelor şi duhul întunecat al deznădejdii va fugi de la el.
7. Slavă ţie, Împărătească cerească, mântuirea păcătoşilor care caută mântuirea!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 94
1. Veniţi să ne bucurăm de Doamna noastră, pururea Fecioara Maria,
2. Să întâmpinăm faţa ei cu psalmi şi s-o lăudăm în cântări duhovniceşti.
3. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la picioarele ei, mărturisindu-ne cu lacrimi pline de recunoştinţă păcatele noastre în faţa ei.
4. Ea va cere de la iubitul ei Fiu, de la Hristos Dumnezeul nostru, mila Sa.
5. Ea va sta înainte la judecata lui Dumnezeu,
6. Va fi de partea noastră în timpul sfârşitului, apărând sufletul nostru,
7. Iar cu starea ei înainte ne va învrednici de odihna veşnică şi fericită.

PSALMUL 95
1. Cântaţi cântece noi de mulţumire! Cântaţi-i Maicii lui Dumnezeu toate marginile pământului,
2. Vestiţi printre neamuri slava ei şi printre toate popoarele lumii minunile ei.
3. Slava cerească se oglindeşte în preasfânta ei faţă, blândeţea şi smerenia în ochii ei.
4. Să se veselească cerurile, având înlăuntru pe atotputernica Împărăteasă,
5. Să se bucure pământul, prăznuind preaslăvitul ei nume!

PSALMUL 96
1. Domnul a împărăţit, se bucură cerul şi pământul, se bucură iubita Lui Maică, Preasfânta Fecioară Maria,
2. Mai mult decât toţi locuitorii cerului şi decât cei născuţi pe pământ, în toată Împărăţia stăpânirii Sale.
3. Închinaţi-vă ei, toţi locuitorii Raiului, Îngerii, Arhanghelii şi toate puterile cereşti!
4. Măriţi pe marea noastră Împărăteasă! Patriarhii şi Proorocii, împletiţi-i cununi de laude!
5. Apostolilor, Sfinţilor, Mucenicilor, Mărturisitorilor, Feciorelnicilor, cântaţi-i din cântările Sionului.
6. Veseliţi-vă toţi drepţii de preaslăvita Stăpână,
7. Mărturisiţi totdeauna şi pretutindeni, cu inima şi cu gura, pomenirea sfinţeniei sale.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 97
1. Cântaţi Doamnei noastre Stăpână, o cântare nouă, că lucruri minunate a săvârşit în neamul creştinesc,
2. A descoperit milele sale până la marginile pământului.
3. Preaslăvitul ei nume s-a auzit în toată lumea.
4. Iar mai mult decât toţi ceilalţi, noi credem şi mărturisim că ea a fost şi va fi pentru totdeauna, preamilostiva noastră Mamă,
5. Adâncul milei şi al îndurărilor şi scară la cer,
6. Corabie gânditoare cu care ne mântuim fără de nici o primejdie de veşnicul potop de foc.

PSALMUL 98
1. Domnul a împărăţit, împreună cu El s-a proslăvit şi Maica Lui preaiubită,
2. Care fiind mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii, stă de-a dreapta lui Dumnezeu.
3. Mare este slava ei în Sion şi în Ierusalimul cel de sus podoaba ei.
4. Mare este lauda ei pe pământ, Biserica credincioşilor mărturiseşte preaslăvitul ei nume în veacul veacului.

PSALMUL 99
1. Strigaţi Maicii lui Dumnezeu toţi oamenii credincioşi şi cucernici.
2. Rugaţi-vă ei cu evlavie şi bucuraţi-vă de faţa ei cu bucuria duhului.
3. Apropiaţi-vă de ea cu inima bine supusă şi în umilinţa inimii,
4. Plecaţi-vă genunchii în faţa sfintei închipuiri a feţei sale, care luminează cu har ceresc,
5. Să fim curaţi cu inima şi ea ni se va înfăţişa cu pace şi cu linişte,
6. Iar de la cine Împărăteasa cerului îşi va întoarce faţa sa, din pricina împietririi inimii sale nepocăite, acela nu are nădejde de mântuire.
7. O, Preamilostivă Stăpână, pomeneşte-ne şi pe noi cu bunăvoinţa ta şi vrăjmăşia iadului va fugi de la noi.

PSALMUL 100
1. Milă şi judecată îţi voi cânta ţie, Împărăteasa cerului,
2. Voi cânta mila pe care cu smerenie o caut la tine.
3. Eu nu voi pieri, ci mă voi mântui prin tine, Preacurată Fecioară.
4. Voi cânta judecata, după care mă voi lipsi de bunăvoinţa ta de Mamă faţă de mine, din cauza fărădelegilor mele,
5. Dar voi lăuda mereu în cântări preaslăvitul tău nume, Stăpână, şi voi dobândi o adevărată odihnă pentru sufletul meu.
6. Mă voi întraripa spre bunătatea şi îndurările tale şi nu mă voi lipsi de aşteptările şi nădejdea mea spre tine.
7. Întăreşte sufletul meu slab, în credinţă, nădejde şi dragoste către iubitul tău Fiu, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, ca să-mi dăruiască prin tine iertarea păcatelor mele.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A TREISPREZECEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Cunoscând nepreţuitul dar al milostivirii tale şi stăpânirea dumnezeiască a puterii tale, mă rog ţie cu osârdie, răpeşte pe robul tău din toate cumplitele necazuri şi umple de bucurie inima mea, tu, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită!

Slavă…

Vrăjmaşul care luptă împotriva noastră năvăleşte cumplit peste moştenirea ta, Împărăteasa tuturor! Pierde mişeliile lui, ca să cunoască tăria ta, cu ameninţarea ta cea dumnezeiască pierde-l cu totul.

Şi acum…

Nemincinoasă mântuire a creştinilor, mijlocitoare neclintită a păcătoşilor, puternica noastră întrajutorare, acoperă-mă cu aripile stăpânescului tău Acoperământ şi stai de faţă în ceasul ieşirii sufletului meu din trup!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preasfântă Doamnă, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa cerului! Mântuieşte-mă şi mă izbăveşte pe mine, păcătosul robul tău, de nedreptate, clevetiri, de toată nevoia şi năpasta şi de moarte năprasnică. Miluieşte-mă în ceasurile de peste zi, în cele de dimineaţă şi în cele de seară şi păzeşte-mă în orice vreme. Ori de merg pe drum, ori de mă aflu în ceas de noapte, acoperă-mă şi mă apără!
Apără-mă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, de toţi vrăjmaşii mei văzuţi şi nevăzuţi şi de orice rea întâmplare. În orice loc şi în toată vremea să-mi fii mie, Maică preabună, un zid nebiruit şi o puternică apărare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A PAISPREZECEA

PSALMUL 101
1. Doamnă şi Fecioară Preasfântă, ascultă rugăciunea mea şi strigătul inimii mele la tine să ajungă,
2. Ca să nu-ţi întorci preasfânta ta faţă de la mine, nici să te scârbeşti de necurăţenia mea.
3. Nu mă lăsa să pier din pricina sfaturilor rele ale vrăjmaşilor mei sufleteşti şi să nu îngădui să-şi râdă de mine cu batjocuri cumplite.
4. Cei ce nădăjduiesc în tine nu se vor teme de răutatea chinurilor lor,
5. Iar cei ce te laudă pe tine se vor izbăvi cu rugăciunile tale de toate năvălirile vrăjmaşului,
6. Căci tu ai purtat pe braţele tale pe Biruitorul iadului şi al morţii!

PSALMUL 102
1. Binecuvântează suflete al meu pe iubita Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al ei.
2. Să nu uităm binefacerile ei, nici îndurările şi milele ei.
3. Cu darul ei păcatele noastre se iartă şi bolile se vindecă.
4. Binecuvântaţi-o toţi locuitorii cerului şi toţi cei născuţi pe pământ,
5. Binecuvântaţi-o şi iar binecuvântaţi-o toate puterile cereşti!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 103
1. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, Care S-a mărit, foarte.
2. Binecuvântează suflete al meu şi pe pururea Fecioara Maria, care întru mare podoabă cerească s-a îmbrăcat.
3. Că a căutat Domnul spre smerenia roabei Sale şi noi, neamul omenesc, cu inimă umilită o fericim!
4. Pomenirea ei este mai dulce decât mierea, pentru sufletul meu şi cuvântarea despre măreţele ei minuni este mai dulce decât fagurul.
5. Ea este o Mamă preamilostivă, care se veseleşte de noi, ca de nişte copii ai ei,
6. Iar noi ca nişte puişori apăraţi totdeauna de ajutorul ei, ca de nişte aripi întinse, nu ne vom teme de rele, nici chiar în ceasul morţii,
7. Căci cu noi este Stăpâna noastră, cu noi este mila şi ajutorul ei.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 104
1. Mărturisiţi-vă Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu, în ceasuri calde de rugăciune şi chemaţi cu inima simţită sfântul ei nume.
2. Cântaţi-i cântare şi în cântări duhovniceşti, cunoscute făcând cu preaslăvire din neam în neam vechile şi noile ei puteri şi minuni.
3. Lăudaţi-o şi preaînălţaţi-o fecioarelor, fiice ale Sionului, că aţi fost logodite Preafrumosului Mire Ceresc, Împăratul Slavei.
4. Închinaţi-vă cu frică pătrunsă de evlavie înaintea feţei sale cu frumuseţe împodobită,
5. Că ea ţine în mâinile ei veşnica mântuire pentru sufletele noastre.
6. Şi cine o cinsteşte cu vrednicie, va primi de la Domnul o dreaptă răsplătire.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A PAISPREZECEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

De cursele demonilor fiind clătinat, Fecioară, întăreşte-mă pe piatra dumnezeieştilor porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, ca să nu mă înece, Curată, furtuna păcatelor şi tulburarea gândurilor celor rele.

Slavă…

Bântuiala patimilor aruncă-o în adâncul pierzării, salvând neputinciosul meu suflet şi milostiveşte-te asupra mea, tu, care ai născut pe Mântuitorul Cel milostiv şi izbăveşte pe robul tău de chinurile viitoare.

Şi acum…

Cu adevărat, mai presus de minte sunt, Curată, darurile tale cu care îi învredniceşti pe robii tăi, care cu căldură te măresc şi cu credinţă se închină Sfintei tale Icoane, cinstindu-o din adâncul sufletului şi sărutându-o cu evlavie. Numără-mă şi pe mine printre ei, cu toate că nu sunt vrednic de milele tale.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Stăpână de Dumnezeu dăruită, preaslăvită Maică a îndurărilor şi a iubirii de oameni, atotmilostivă, mijlocitoare pentru toată lumea, cu osârdie alergăm, noi robii tăi, către dumnezeiasca ta stare înainte, şi căzând cu umilinţă înaintea prealuminatei tale Icoane, ne rugăm: Înalţă o caldă rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, o, preabună Împărăteasă şi Stăpână, ca să ne izbăvească pentru tine, de toată boala şi întristarea şi de tot felul de păcate, arătându-ne moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti. Că tu, Maică pururea Fecioară, ai o negrăită îndrăzneală către Fiul tău şi toate le poţi câte le doreşti, ceea ce eşti una în veci bună şi binecuvântată. Amin!

CATISMA A CINCISPREZECEA

PSALMUL 105
1. Mărturisiţi-vă Împărătesei, Născătoarei de Dumnezeu, că bună este întru îndurările ei.
2. Cine va spune puterile ei, cine va face cunoscute toate laudele ei?
3. Bine sporeşte, o, preamilostivă Maică, nouă, celor ce suntem înviforaţi în oceanul lumii deşarte, mântuirea ta de Maică Sfântă!
4. Din toată inima te rugăm şi cu tot sufletul te mărim, auzi glasurile celor ce suspină către tine,
5. Ajută pe cei neajutoraţi, mângâie pe cei ce plâng, veseleşte pe cei necăjiţi,
6. Că tu eşti un izvor de milostivire, dătător de viaţă pentru toţi cei ce cu credinţă şi cu multe rugăciuni aleargă către tine.
7. Mărire ţie, nădejdea noastră, care nu ne faci de ruşine.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 106
1. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun.
2. Mărturisiţi-vă şi iubitei Sale Maici, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că mari sunt milele ei asupra noastră.
3. Că ea ne povăţuieşte pe calea adevăratei înţelepciuni,
4. Ne arată cărările paşnice ale adevărului ceresc, ne învaţă frica Domnului
5. Şi din inima care o iubeşte, izgoneşte dragostea de lume, care este vrăjmăşie cu Dumnezeu.
6. Fericiţi suntem noi, că rugăciunile noastre sunt bineplăcute în faţa ei.
7. Casele noastre se vor umple de plinătatea Harului ei.
8. Sufletele cele flămânde se vor sătura şi cele însetate se vor adăpa,
9. Din sânul ei va izvorî ca un izvor viu şi veşnic pentru mântuirea noastră.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 107
1. Gata este inima mea, Stăpână Doamnă Fecioară, gata este inima mea să-ţi cânte ţie laude.
2. A căuta harul tău este mai bine decât a căuta aurul şi pietrele scumpe.
3. Milele lui Dumnezeu sunt asupra celor ce te cinstesc cu adevărat.
4. Cei ce te proslăvesc, vor fi proslăviţi şi nu vor fi mai departe în veşnica pierzare.
5. Şi cei ce te cheamă în necazuri şi în ispite, vor fi păziţi de grabnicul tău ajutor, când vii la noi cu aripile întinse.

PSALMUL 108
1. Preasfântă Doamnă Fecioară, să nu tacă laudele mele către tine,
2. Şi această cântare de psalmi adusă ţie, binevoieşte să o primeşti.
3. Caută la osteneala mea şi fă-o bineplăcută ţie.
4. Păzeşte-mă nevătămat sub apărarea dreptei tale şi mângâie sufletul meu zdrobit,
5. Cu bunătatea şi cu mila Iubitului tău Fiu, adevăratului meu Mântuitor, Domn şi Dumnezeu!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A CINCISPREZECEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Pe Preamilostivul Dumnezeu, roagă-L, Fecioară, ca să izbăvească sufletul meu de orice vătămare din partea şarpelui.

Slavă…

Pe mine care suspin, primeşte-mă, Doamne, ca un milostiv ce eşti şi miluieşte-mă, ca pe vameşul, prin mijlocirea Maicii Tale!

Şi acum…

Către mulţimea milei tale alerg eu acum, dezleagă lanţurile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu Fecioară!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica Cerescului Împărat, preabuna noastră nădejde, Pruncă dumnezeiască de mai-nainte de veci aleasă, nădejdea celor deznădăjduiţi, mântuirea păcătoşilor, prietena sărmanilor, îmbrăcămintea celor goi, celor necăjiţi mângâiere şi bucurie, acoperitoarea celor obijduiţi şi tuturor celor ce sunt în necazuri sau năpaste, ajutătoare şi apărătoare!
O, Preamilostivă Doamnă Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vezi-mi nevoia şi necazul meu şi durerea mea. Ajută-mă pe mine săracul şi neputinciosul, spurcatul şi deznădăjduitul, întristatul, necăjitul şi lipsitul de nădejde şi ia de la mine tristeţea ca pe o străină. Tu stii necazul meu, dezleagă-l, ceea ce eşti fără de prihană, după cum vrei şi poţi. Nu mă lăsa să cad în deznădejde, căci nu am alt ajutor, decât numai pe Fiul tău, pe Pruncul Cel mai înainte de veci şi pe tine, Maica lui Dumnezeu!
O, Stăpâna lumii, o, Împărăteasa întregii făpturi, o, Porumbiţă Preasfântă, privesc la minunata ta Icoană cu Pruncul Cel mai înainte de veci, îmi plec genunchii cu suspine şi cu zdrobirea inimii, îmi plec capul până la pământ, caută cu ochiul tău cel milostiv la mine, păcătosul! O, Preabună Născătoare
de Dumnezeu, ascultă, atotbună, şi nu te îndepărta, ci binevoieşte să mă miluieşti şi nu lepăda suspinul meu, că nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, ci cere harul şi primeşte darul tău spre folosul cererii noastre. Amin!

CATISMA A ŞAISPREZECEA

PSALMUL 109
1. Zis-a Domnul, Doamnei noastre: „Stai, iubita Mea Maică, de-a dreapta Mea, sfinţenia şi bunătatea ta Îmi este plăcută Mie. De aceea să împărăţeşti cu Mine în veci!”
2. Pe sfântul tău cap să fie cununa nemuririi, iar strălucirea şi lumina ei nu se vor întuneca în veac.
3. O, Maica Luminii, încununează-ne, luminează-ne din întunericul păcatului cu sfinţenia ta şi revarsă asupra noastră înţelepciunea şi lumina învăţăturii lui Hristos!

PSALMUL 110
1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Fecioară, cu toată inima mea şi te voi proslăvi cu gura mea.
2. Pomenirea minunilor tale ai făcut-o să fie în fiecare neam şi milele tale întru adevăr şi dreptate.
3. Părintele Ceresc ne-a trimis Legământul Său de pace veşnică, prin Iubitul Său Fiu şi tu, Stăpână, ai slujit acestei Sfinte şi măreţe Taine.
4. Cât de fericită este soarta noastră şi cât de încântătoare este nădejdea noastră în tine!
5. Slăvit şi minunat este numele tău în noi. Cei ce-l păstrează în inimă, nu se vor înspăimânta în ceasul morţii!

PSALMUL 111
1. Fericit bărbatul care, cu evlavie cinsteşte pe pururea Fecioara Maria!
2. Fericită este inima celui ce o iubeşte cu înflăcărare.
3. Fericit este sufletul aceluia care se satură de laudele ei.
4. Cu rugăciunile ei va răsări în sufletul lui lumina lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt îi va lumina mintea.
5. Spre pomenire veşnică va fi un asemenea om, de auzul rău nu se va teme inima lui.
6. Va întări Împărăteasa cerului într-însul darul său şi apărarea ei va petrece cu el în vecii vecilor.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 112
1. Lăudaţi, tineri, pe Maica Domnului, lăudaţi, bătrâni, numele ei cel Sfânt!
2. De la răsăritul soarelui până la apus lăudat este numele ei.
3. Chipul ei este blând şi smerit.
4. Mila ei se revarsă peste toată făptura şi îndurările ei ajung până la marginile pământului.
5. Mărire ţie, Stăpână, mărirea şi lauda creştinilor.

PSALMUL 113
1. În ceasul ieşirii sufletului meu din Egiptul lumii acesteia, te rog să stai lângă mine, mângâietoare cerească!
2. Luminează-l cu sfânta-ţi faţă, ca să nu-l înspăimânte nălucirile diavolilor.
3. Fii pentru el o scară către Cer şi-l apără de înfricoşata Judecată a lui Hristos, că el nu are răspuns pe buzele sale.

PSALMUL 114
1. Iubit-am pe Maica Domnului Dumnezeului meu şi lumina darului ei m-a luminat.
2. Înconjuratu-m-au bolile aducătoare de moarte şi necazurile iadului au tăbărât asupra mea.
3. Dar am chemat numele Mariei şi s-a mângâiat sufletul meu.
4. Pomenirea ta, Stăpână, să fie în mijlocul inimii mele şi lucrarea celui viclean să nu mă vatăme.
5. Întoarce-te, suflete al meu, la lauda ei şi vei dobândi o fericită odihnă în viaţa viitoare, când va veni Dreptul Judecător să dea fiecăruia după faptele lui.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 115
1. Crezut-am şi de aceea am înălţat slava şi lauda ta, Împărăteasa cerului.
2. Tu eşti paharul mântuirii şi din amestecarea plină de har, ca dintr-o vistierie cerească se satură sufletul meu.
3. Cu binecuvântarea Rodului tău rupe legăturile păcatelor mele şi dă-mi, Stăpână, ajutor şi putere până la ultima mea răsuflare.
4. Păzeşte întreg şi nevătămat legământul iubirii şi al păcii cu Dumnezeu.

PSALMUL 116
1. Lăudaţi-o pe Doamna noastră Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile.
2. Măriţi-o toate popoarele, căci s-a întărit mila ei asupra noastră şi cu acoperământul ei vom fi umbriţi pururea.
3. Cei ce o cinstesc cu evlavie nu vor pieri şi cei ce se roagă ei din adâncul sufletului nu se vor lipsi de apărarea ei de Mamă.
4. Dar cei ce nu bagă de seamă cinstirea ei cea vrednică de sfinţenie, vor muri în păcatele lor.

PSALMUL 117
1. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, mărturisiţi-vă şi iubitei Sale Mame, că în veac este mila ei asupra noastră.
2. Îndurările ei vor dezrădăcina păcatul din inimă şi darul ei va curăţi conştiinta noastră întinată.
3. Sufletul care se căieşte, se apropie prin ea de Iisus Hristos, iar cel ce se îndepărtează prin nepocăinţă, nu va dobândi pacea veşnică cu Dumnezeu.
4. O, Preamilostivă Doamnă, ne mărturisim ţie din toată inima noastră şi te înălţăm,
5. Că tu ai fost mântuirea noastră şi acum ne auzi pe noi cei care te chemăm pe tine cu credinţă şi cu dragoste.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A ŞAISPREZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Veniţi, credincioşilor, s-o mărim pe Maica Ziditorului tuturor şi cu glasuri de cântări să strigăm: Tu, ceea ce eşti pricina bucuriei, Fecioară preabună, mântuieşte cu rugăciunile tale pe cei ce te cinstesc, că tu ai îndrăzneala de a milui şi de a vindeca neputinţele noastre.

Slavă…

Am căzut în grea slăbănogire şi zac chinuit de o boală cumplită. Nu mai rabd smoala cumplitei mele deznădăjduiri, dar Tu, Mântuitorule, Care cunoşti neputinţa fiecărui om şi Care, ca un Tată pedepseşti pe cei ce cu năravul lor greşesc împotriva Ta, Tu Mă ridică, pentru ca să Te chem întotdeauna: mari sunt lucrurile tale, Doamne, înfricoşate sunt cu adevărat minunile Tale, căci îi mântuieşti cu adevărat pe cei credincioşi cu rugăciunile celei ce Te-a născut.

Şi acum…

Mi-am întinat, Fecioară, din copilărie, sufletul meu cu cuvinte murdare şi cu fapte rele m-am ticăloşit şi nu ştiu: ce să fac sau unde să alerg? Ci nu cunosc altă nădejde decât numai pe tine. De aceea, eu, nevrednicul tău rob alerg către tine şi mă rog mărturisindu-mă ţie: greşit-am, roagă-L pe Fiul tău să-mi dăruiască iertarea păcatelor mele, căci în tine, Preabună, îmi pun nădejdea.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Împărăteasa mea Preabună şi nădejdea mea cea Preasfântă, prietena orfanilor şi apărătoarea străinilor, ajutătoarea celor săraci şi acoperământul celor loviţi de răutăţi! Vezi-mi necazul, vezi-mi amărăciunea! De peste tot năvălesc ispitele asupra mea, iar apărătoare nu am. Dar tu, Stăpână, ajută-mă, căci sunt neputincios. Hrăneşte-mă, căci sunt străin. Povăţuieşte-mă, căci sunt rătăcit. Vindecă-mă şi mă mântuieşte, căci nu am altă nădejde. Nu am alt ajutor, nici altă mijlocitoare, nici mângâiere, fără numai pe tine, o, iubitoare de Dumnezeu, Maica tuturor necăjiţilor şi întristaţilor, precum şi a celor împovăraţi. Caută dar la mine păcătosul, care zac în răutăţi şi acoperă-mă cu Preasfântul tău Acoperământ, ca să mă izbăvesc de toate răutăţile care m-au înconjurat şi voi lăuda pururea preacinstitul tău nume. Aliluia!

CATISMA A ŞAPTESPREZECEA

PSALMUL 118
1. Fericiţi cei fără prihană care umblă în Legea Domnului,
2. Fericiţi sunt şi cei ce umblă pe calea sfintelor fapte bune ale Maicii lui Dumnezeu.
3. Fericiţi sunt cei ce păşesc pe urmele smereniei ei!
4. Fericiţi sunt părtaşii la bunătăţile ei!
5. Fericiţi sunt cei ce iubesc blândeţea inimii ei!
6. Fericiţi sunt cei ce îi slujesc cu făgăduinţe sfinte!
7. Fericiţi sunt cei ce au o nădejde tare şi o bună aşteptare!
8. Fericiţi sunt cei pe care Împărăteasa cerului îi va primi în mijlocirea Sa!
9. O, Preamilostivă Stăpână, să se reverse asupra noastră milele tale cele pline de har şi să ne îndulcim de ele, ca de toată bogăţia!
10. Dă-ne nouă robilor tăi, Doamnă Stăpână Fecioară, acest mare dar al tău, ca să facem cu dragoste voia Iubitului tău Fiu.
11. Nu ascunde de noi îndurările tale şi vom pricepe minunile tale asupra noastră!
12. Sufletul nostru a dorit pururea să cânte lauda ta, căci prin tine vine mântuirea întru Domnul.
13. Ce vom răsplăti ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă?
14. O, Stăpână, Sfântă a Sfintelor, tu ai pus şi ai întărit în inimile noastre legea voii tale de Mamă.
15. Apleacă sufletele noastre spre dragostea cea de sus şi întoarce ochii noştri, ca să nu vadă stricăciunea.
16. Frica de Dumnezeu să ne fie nouă o frică firească şi smerita evlavie către tine să ne mângâie întru smerenia noastră.
17. O, preamilostivă Stăpână, ne rugăm feţei tale şi ne aplecăm genunchii inimilor noastre în faţa ta, miluieşte-ne după mila Ta!
18. Bunătate ai săvârşit întru tot neamul şi neamul, cu toţi cei ce te cheamă cu adevărat, Stăpână Doamnă Fecioară, în ajutor.
19. Ne aducem aminte şi noi păcătoşii, de lucrurile tale minunate şi ne întărim cu aşteptarea nădejdii spre cele cereşti.
20. Răbdând, am răbdat noi necazurile, iar dreapta ta cea puternică ne va scoate din ele.
21. E bine pentru sufletele noastre, dacă în apăsarea lor noi ne smerim.
22. O, Maică preamilostivă Stăpână, dă-ne nouă minte duhovnicească, cu care să ne închinăm bunătăţii Dumnezeului celui viu şi să ne smerim în faţa Părinteştilor Sale pedepse!

Slavă…Şi acum…

23. Sufletele şi inimile noastre se topesc căutând mântuire în tine, Stăpână!
24. Arată-ne vederea ta plină de Har, înviază-ne cu mila ta şi în veac nu vom uita de bunătatea ta.
25. Că de n-ai fi stătut tu înainte, rugând pe iubitul tău Fiu şi Dumnezeul nostru pentru noi, am fi pierit în viaţa noastră cea cu multe griji.
26. Tu eşti o făclie nestinsă pentru noi, în întunericul păcatului.
27. Mai mult decât toţi cei ce ne învaţă pe noi, pricepem Legea Domnului şi de la poruncile Mântuitorului nostru nu ne vom abate, dacă tu, Împărăteasa cerului, ne vei ajuta nouă.
28. Minunate sunt milele şi îndurările tale, o, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu. Minunate sunt lucrurile tale asupra noastră.
29. Aproape eşti tu de toţi credincioşii şi de aleşii lui Dumnezeu şi toate căile tale sunt adevăr,
30. Iar de la cei ce nu se îngrijesc de o evlavioasă slujire şi închinare ţie, departe este mântuirea şi ajutorul tău, căci nedrepte sunt gândurile lor.
31. Ne rugăm dar cu smerenie să vină îndurările tale asupra noastră şi vii vom fi întru Domnul.
32. Cât de dulce este lauda ta, mai aleasă decât mierea este dulceaţa binecuvântării numelui tău în gurile noastre.
33. Primeşte-ne pe noi, pribegii, la bine şi păzeşte-ne de vrăjmăşiile iadului!
Slavă…Şi acum…
34. Caută spre noi, preamilostivă Doamnă şi miluieşte-ne pe noi, cei ce iubim numele tău cel sfânt.
35. Din toată inima te chemăm şi ne rugăm ţie, Stăpână, îndreptează paşii noştri pe calea mântuirii şi să nu ne stăpânească cu voia noastră fărădelegea.
36. Ascultaţi cerurilor şi ia aminte, pământule, precum pruncul nu poate trăi fără hrănitoarea lui, tot astfel fără Doamna noastră, pururea Fecioara Maria, nu putem primi mântuirea veşnică.
37. Pace multă este celor ce iubesc, cinstesc pe Împărăteasa cerului şi i se închină ei, căci cei ce se află sub apărarea ei, vor fi departe de veşnica pierzare.
38. Stăpânitorii iadului înconjurând ne-au înconjurat pe noi, întins-au peste tot locul cursele răutăţilor de sub cer, ca să prindă inimile şi sufletele noastre,
39. Dar odată cu chemarea sfântului tău nume, o, iubită Maica Domnului, ca fumul se topesc mrejele vrăjmaşilor noştri. Pace multă este celor ce iubesc numele tău şi nu este lor sminteală.
40. Viu va fi sufletul meu şi te va lăuda pe tine, preamilostivă Stăpână!
41. Milele tale totdeauna ne vor ajuta nouă.
42. De şapte ori pe zi îţi vom cânta laudele Domnului şi nu ne vom lăsa, ajutătoarea noastră, ca să nu te chemăm în toate zilele vieţii noastre,
43. Ca să nu ne rătăcim ca oaia cea pierdută, căci căile tale sunt adevăr şi lumină cerească!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A ŞAPTESPREZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Se veselesc mult creştinii care cheamă în fiecare zi numele tău, Născătoare de Dumnezeu şi care cu dragoste măresc înălţimile tale, căci tu eşti lauda şi ajutătoarea şi mijlocitoarea, care nu ne ruşinezi pe noi, cei ce cu credinţă te cinstim pe tine.

Slavă…

Bucuraţi-vă, cei născuţi ai pământului, de Maica Domnului, lăudaţi puterile ei cele cereşti, proslăviţi-o cei ce împărăţiţi pe pământ! Veniţi toţi să-i zicem: „Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu”, într-un glas, cei ce ne veselim cu credinţă!

Şi acum…

Cerul cel nou care a încăput în chip negrăit pe Cuvântul cel necuprins, Cel ce este în ceruri, palat însufleţit al Stăpânului celor zidite, cetate preaslăvită şi frumos numită a Mântuitorului nostru, fă-ne şi pe noi, păcătoşii, cetăţeni ai patriei cereşti!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Preasfântă Doamnă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, către tine alergăm curată, tu eşti zid nebiruit, mijlocitoarea şi acoperământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cu nădejde te rugăm, preabinecuvântată, auzi rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi mijloceşte pururea pentru adormiţii robii tăi.
Tu, pururea mijloceşti pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreptate, pentru cei care aleargă la acoperământul tău şi cu căldură se roagă ţie în durerile, nevoile şi necazurile lor. Dar mijlocirea şi apărarea ta ne este nouă de mai mult folos, după moartea noastră.
Tu, pururea arăţi un grabnic ajutor robilor tăi şi nu încetezi a-ţi arăta faţa şi bunătatea celor ce se roagă ţie. Bunătatea, ţi-o reverşi cu milostivirile cele multe şi bogate ale Fiului tău şi Dumnezeului nostru, asupra tuturor credincioşilor.
Numai la tine, după Dumnezeu avem nădejde tare, că nimeni din cei ce se roagă ţie nu iese fără ajutor, bucurie, mângâiere şi îndulcire. Te rugăm pe tine, o, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna lumii, nădejdea celor fără de nădejde, fii astăzi mijlocitoare către Cel ce S-a născut din tine, pentru adormiţii robii tăi. Roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să le dea lor iertare şi lăsare de păcate.
Roagă-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că mult poate rugăciunea Maicii către bunătatea Stăpânului! Că de la tine va primi Domnul tot cuvântul de rugăciune. Primeşte dar şi rugăciunile şi cererile noastre, pe care le aducem ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima noastră şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor tăi. Te rugăm, ajută-i pe ei, Stăpână, ca prin îndrăzneala ta de Maică spre Domnul, să ajungă ei la limanul cel liniştit al Ierusalimului ceresc!
Ajută-le lor, apărătoare plină de osârdie, mijloceşte la înfricoşata şi a doua venire a Fiului tău, unde fiecare din faptele lui, sau se va slăvi, sau se va ruşina. Ajută-le lor, cea plină de dar, să se îndrepteze în faţa Celui ce şade pe Scaunul Slavei, ca să nu se ruşineze înaintea tuturor Îngerilor şi Sfinţilor, înaintea lumii întregi, cea de sus şi cea de jos.
O, Maică atotbună, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, te rugăm, apără, mântuieşte, păzeşte, uşurează şi scapă din chinurile viitoare ale adormiţilor robilor tăi, ca să nu piară în veac, ci să se mântuiască cu rugăciunile tale şi să treacă de la moarte la viaţă. Iar noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, nu ne vom depărta de la tine, nu vom înceta niciodată să te chemăm, întru umilinţă.
Preasfântă Doamnă, Fecioară şi Stăpână! Împărăteasa cerului şi a pământului, roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru pentru adormiţii robii tăi, ca să le dea lor Domnul iertare greşelilor. Trimite-le lor, cea plină de dar, să ajungă la patria lor dorită şi să vadă bunătăţile cereşti, pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit.
Roagă-te pentru ei, Născătoare de Dumnezeu, ca să se învrednicească, cu mijlocirea ta, să guste aceste bunătăţi în Împărăţia Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru, căci tu eşti una binecuvântată între femei, apărătoare puternică, nădejdea, acoperământul şi scăparea tuturor celor ce aleargă la tine. Că tu eşti podul care îi treci pe cei de pe pământ la cer şi le deschizi uşile Raiului. Amin!

CATISMA A OPTSPREZECEA

PSALMUL 119
1. Către tine, Preasfântă Doamnă, Stăpână Fecioară, în ceasul necazului meu am strigat şi m-ai auzit!
2. Mă rog dar ţie, Doamnă Fecioară, izbăveşte sufletul meu de orice răutate, în toate zilele vieţii mele.
3. Săgeţile ascuţite ale ispititorului, cad în capul meu şi sufletul meu, vai mie, se află în primejdia păcatului,
4. Dar tu, Stăpână, cu puterea ta zdrobeşte capul şarpelui din iad, capul cumplitului meu vrăjmaş, ca să nu se bucure de căderea mea.
5. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
6. Iar pe tine, ajutătoarea mea, te voi mări întru laudă veşnică!

PSALMUL 120
1. Ridicat-am ochii minţii mele la cer, unde petreci tu, Împărăteasa cerului şi în inima mea a venit mare mângâiere,
2. Căci tu nu vei dormita, nici vei dormi, păzindu-mă de toate năvălirile vrăjmaşului, întotdeauna supraveghind intrările şi ieşirile mele cu milostivire.
3. Mărire ţie, Preamilostivă Maică, care te îngrijeşti şi cauţi mântuirea veşnică a sufletului meu!

PSALMUL 121
1. Veselitu-m-am cu duhul credinţei şi al nădejdii în tine, preaslăvită Împărăteasă a cerului şi pământului!
2. Dacă voi trăi cu evlavie, cu mijlocirea ta, voi trece în Casa Domnului, în lăcaşul cel veşnic, în Ierusalimul cel ceresc, marele oraş, unde slava lui Dumnezeu luminează şi unde luminătorul lui este Mielul!
3. O, Stăpână, te rog cu lacrimi, întăreşte credinţa mea în făgăduielile cereşti,
4. Învie nădejdea mea spre mila iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
5. Înflăcărează-mi dragostea, ca să fac voia ta cea sfântă şi bineplăcută.
6. Mărire ţie, povăţuitoarea mea cea bună pe calea adevărului şi a mântuirii!

PSALMUL 122
1. Către tine am ridicat ochii, preaîndurată Maică, care împreună cu iubitul tău Fiu împărăţeşti în ceruri.
2. Iată, cum sunt ochii slujnicei spre mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către tine, Stăpână, până când vom primi de la tine ajutor la bună vreme.
3. Binecuvântată să fie apărarea ta,
4. Binecuvântată este Fecioria ta în cer şi pe pământ, în mare şi în toate adâncurile,
5. Binecuvântat să fie Sfântul tău suflet şi preaslăvit să fie trupul tău cel Sfânt!

PSALMUL 123
1. De n-ar fi ca Doamna noastră, pururea Fecioara Maria, să mijlocească pentru noi la Dumnezeu, ne-ar lovi păcatul pentru multele noastre nevoi.
2. Când s-au ridicat vrăjmaşii noştri din iad asupra noastră, de vii ne-ar fi înghiţit pe noi, dar tu, preamilostivă apărătoare eşti cu noi şi ne-ai izbăvit de ei.
3. Ajutorul nostru este în numele Domnului şi numele tău, Stăpână, e plin de milă!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 124
1. Cei ce nădăjduiesc în tine, Maica lui Dumnezeu, nu se vor teme de bătăile vrăjmaşului.
2. Veseliţi-vă şi vă rugaţi toţi cei ce o iubiţi pe Născătoarea de Dumnezeu,
3. Că ea vă va ajuta în ziua întristărilor voastre!
4. Adu-ţi aminte de îndurările tale, Doamnă Stăpână Fecioară şi păzeşte pribegia noastră pe pământ,
5. Şi întoarce-ţi preasfânta-ţi faţă spre noi şi doboară-i pe vrăjmaşii noştri din iad, care caută pierzarea noastră.
6. Ca să trăim în pace şi în linişte, în toată evlavia şi curăţia, slăvindu-te pe tine, Stăpâna şi ajutătoarea noastră.

PSALMUL 125
1. Când ţi-ai întors prealuminata-ţi faţă de Mamă spre noi, care te cunoaştem pe tine şi ne rugăm ţie, inimile şi sufletele noastre s-au bucurat de darul lui Dumnezeu şi de milele tale!
2. Preabinecuvântată eşti tu de Dumnezeu, de către dumnezeieştile puteri ale lui Iisus Hristos, mai mult decât toate femeile de pe pământ.
3. Nu se va împuţina lauda ta în gurile noastre, nici credinţa şi dragostea spre tine, Stăpână, în inimile noastre.
4. Cei ce te cinstesc cu evlavie, vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu şi nu se vor lipsi de tot binele.

PSALMUL 126
1. Dacă Doamna noastră, Împărăteasa cerească, n-ar mijloci pentru noi, păcătoşii, la Dumnezeu, Dreptul Judecător, păcatele noastre lesne ar mişca mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu spre răzbunare.
2. Şi dacă Maica Domnului, ca un Soare gânditor, n-ar lumina toate marginile pământului, cu semne prea minunate şi cu minuni preaslăvite, întunericul necredinţei şi negura nesimţirii uşor i-ar cuprinde pe oameni.
3. O, Preaslăvită Stăpână, credem cu osârdie şi te rugăm cu smerenie şi ne închinăm ţie cu bună nădejde, mărturisind în faţa cerului şi a pământului,
4. Că tu eşti Lumina cerească neapusă, care luminezi în întunericul deşertăciunilor pământeşti.
5. Că tu eşti chezăşia tuturor păcătoşilor care se căiesc spre mântuire,
6. Tu eşti iubita Maică a lui Dumnezeu, preabinecuvântată din neam în neam.
7. Domnul este cu tine şi prin tine cu noi!

PSALMUL 127
1. Fericiţi sunt toţi cei care cu umilinţă se roagă ţie, Preasfântă Doamnă,
2. Fericiţi sunt toţi cei ce cunosc sfânta ta voie şi cei ce doresc să facă cele plăcute ţie.
3. Aceştia se vor hrăni din dulceaţa roadelor tale şi vor vedea bunătăţile veşnice ale Ierusalimului de sus.
4. Fericiţi sunt cei ce te-au născut pe tine, Preasfântă Stăpână, pomenirea lor va rămâne cu laude în veac şi în veac.
5. Fericit este pântecele tău care L-a purtat pe Iisus Hristos după trup şi sânii tăi din care El a supt!
6. O, tu, ceea ce eşti preafericită şi preabinecuvântată între femei!
7. Întoarce-ţi faţa ta de Mamă asupra noastră şi ascultă rugăciunile tuturor celor ce te cheamă!

PSALMUL 128
1. Mulţi sunt cei ce se luptă cu mine din tinereţile mele, dar tu, Stăpână, m-ai scăpat de vrăjmaşii mei din iad.
2. Mulţi s-au luptat cu mine, dar tu, ajutătoarea mea, nu mi-ai dat sufletul meu în stăpânirea lor în veşnică pieire!
3. Tu mi-ai păstrat toate cele lăuntrice şi cele din afară ale mele.
4. Ajută-mă să fac roade vrednice de pocăinţă,
5. Ca să ajung cu bună nădejde la sfârşitul meu cel creştinesc,
6. Şi să mă învrednicesc să văd Rodul preasfânt al pântecelui tău, pe Preamilostivul meu Mântuitor şi Răscumpărător.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 129
1. Din adâncul inimii mele te-am chemat, Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, auzi glasul rugăciunii mele, căci la Domnul este mila şi la tine multa izbăvire.
2. Scoate-mă, Stăpână, din mâinile vrăjmaşilor mei, ruşinează-i şi nimiceşte năvălirile şi sfaturile lor îndreptate împotriva mea.
3. Mântuieşte-mă în ziua durerii şi în ceasul morţii şi să nu laşi sărmanul meu suflet, să stai lângă el cu mângâierea mântuirii veşnice.

PSALMUL 130
1. Preasfântă Doamnă, inima mea să nu se înalţe la cele mari şi minunate ale lumii acesteia, că lumea aceasta trece, aşa cum trece şi chipul ei.
2. Dar tu, Stăpână, te-ai înălţat deasupra tuturor, prin sfinţenia, slava şi cinstea ta.
3. Numai pe tine te-a îndrăgit sufletul meu.
4. Numele tău este un mir vărsat şi mireasma milelor tale este mai bună decât toate aromatele.
5. Tu singură pătrunzi până la mine, ca dimineaţa, în negura păcatelor.
6. Bună eşti tu ca luna, aleasă ca soarele.
7. Te aşez, Împărăteasă cerească, ca pe o pecete pe inima mea şi mă închin preasfintei tale măreţii.

PSALMUL 131
1. Pomeneşte, Doamnă, Preasfântă Fecioară, pe Proorocul Împărat şi marele tău strămoş David.
2. Lui i S-a jurat Domnul cu adevărat şi nu Şi-a călcat jurământul,
3. Căci tu ai răsărit dintr-însul ca dintr-o rădăcină binecuvântată.
4. Ne-ai înflorit ca un vlăstar din Rai.
5. Tu eşti o floare plină şi un crin din văi, care ne-ai înflorit nouă o mireasmă şi o veselie cerească.
6. O, rai sufletesc, dătător de viaţă! Cu tine ne mângâiem pe pământul pribegiei noastre.
7. Ne veselim de bogăţia slavei tale în sărăcia noastră.
8. Săvârşeşte şi ajută, Stăpână Fecioară, ca în viaţa aceasta, hrănindu-ne de bunăvoie şi cu dragoste cu pâinea lacrimilor adevărate, de căinţă pentru păcate,
9. Să ne săturăm de Pâinea Vieţii, cu binecuvântatul şi preaslăvitul Rod al pântecelui tău, în vecii vecilor. Amin!

PSALMUL 132
1. Iată, cât este de bine şi cât este de frumos, pentru noi, credincioşii, să te cinstim cu bunăcuviinţă şi să te fericim pe tine, Împărăteasă cerească,
2. Căci Însuşi Domnul ne umbreşte pe noi cu binecuvântarea Sa, şi ne va răsplăti cu viitoarea fericire veşnică.
3. O, Bunule Dumnezeu întreit în Feţe! Cât de multă este mulţimea milei tale pe care o reverşi asupra noastră, a păcătoşilor,
4. Prin mijlocirea pururea Fecioarei Maria, pentru noi,
5. Că Ţie se cuvine cinstea şi slava. Amin!

PSALMUL 133
1. Iată, acum binecuvântaţi pe iubita Maică a lui Dumnezeu, toţi cei ce nădăjduiţi spre numele ei cel Sfânt!
2. Ziua şi noaptea întindeţi mâinile voastre spre sfinţenia cea mai presus de ceruri,
3. Acolo unde stă ea în negrăita slavă înaintea Preasfintei Feţe Dumnezeieşti.
4. Să se mângâie cu harul ei, inimile şi sufletele voastre, cele amărâte peste măsură!
5. Binecuvântaţi-o voi toţi, robii ei, cei binecuvântaţi!
6. Binecuvântaţi-o voi Îngeri, Arhangheli şi toţi Sfinţii lui Dumnezeu!
7. Lăudaţi-o, ceruri ale cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri.
8. Lăudaţi în vecii vecilor numele ei şi minunile ei!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A OPTSPREZECEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Te cântăm, Mireasa lui Dumnezeu şi slăvim Naşterea ta cea neajunsă cu mintea, cu care ne-am izbăvit de înşelăciunea diavolului şi de toate nevoile şi cu credinţă strigăm: „Miluieşte turma ta, Fecioară atotbună!” Doboară, Împărăteasă a toate, pe vrăjmaşii care se luptă împotriva noastră, că ei, ca nişte lupi flămânzi, ca să piardă moştenirea Fiului tău!

Slavă…

Cu rugăciunile tale, pierde limba cea cutezătoare, ca să cunoască iubitorii de război cei răi, puterea Ta. Doboară-i cu ameninţarea Dumnezeirii tale, dăruind biruinţă binecredincioşilor creştini!

Şi acum…

Întrecând cetele îngerilor, Preacurată, roagă-L pe Stăpânul Îngerilor să ne eliberăm de patimile cele pierzătoare şi să fim moştenitori ai vieţii celei nepieritoare!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Către tine, Preacurată, Maica lui Dumnezeu, eu, ticălosul, cad şi mă rog. Ştii, Împărăteasă, că eu neîncetat păcătuiesc şi-L mânii pe Dumnezeul meu. Şi de multe ori căindu-mă, devin mincinos în faţa lui Dumnezeu şi mă căiesc şi mă cutremur ca să nu mă trăsnească Dumnezeu, şi apoi, iarăşi săvârşesc păcatul.
Cunoscând toate acestea, Stăpâna mea, Doamnă Născătoare de Dumnezeu, te rog să mă miluieşti, să mă întăreşti şi să-mi dai putere să fac binele. Căci ştii, Stăpână, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că mi-am urât întotdeauna faptele mele cele rele şi că iubesc din tot sufletul meu Legea Dumnezeului meu! Dar nu ştiu, Doamnă Preacurată, cum se face că iubesc ceea ce urăsc, iar pe cele bune le calc în picioare. Nu îngădui, Preacurată, să fac voia mea, că nu este bună. Ci să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu, ca să mă mântuiască şi să mă înţelepţească şi să-mi dea harul Sfântului Duh, ca de azi înainte să încetez săvârşirea faptelor mele celor rele şi să-mi trăiesc zilele ce mi-au rămas, în poruncile Fiului tău, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi stăpânirea, cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

CATISMA A NOUĂSPREZECEA

PSALMUL 134
1. Lăudaţi Numele Domnului, proslăviţi şi numele pururea Fecioarei Maria!
2. Veniţi cu rugăciuni şi cu cereri către sfânta ei măreţie.
3. Că ea va reînnoi voia cea bună în inimile noastre şi nu ne vor birui poftele păcatului.
4. Cei ce cugetă mereu la ea şi se bucură cu mulţumire pentru milele ei, vor dobândi o cerească dulceaţă şi pace în sufletele şi în inimile lor.
5. O, păcătoşilor, să suspinăm către Preasfânta Fecioară Maria, cu simţăminte lăuntrice
6. Şi cu rugăciunile ei ni se vor dărui şi nouă, tuturor, viaţă evlavioasă şi sfârşit fericit şi creştinesc.

PSALMUL 135
1. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun şi împarte bunătatea Sa celor ce o caută, prin mijlocirea Împărătesei cerului.
2. O, Stăpână, pomeneşte-ne întru smerenia noastră şi apără-ne de faraonul cel din iad şi de puterea lui vrăjmaşă, cu mâna ta cea tare şi cu braţ înalt.
3. Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit.
4. Să cântăm şi să vestim cele de mulţumită şi ţie, mult puternică Stăpână,
5. Că ne-am izbăvit şi ne izbăvim de cei răi prin tine, ceea ce ai purtat pe braţele tale Stăpânirea cea nebiruită!

PSALMUL 136
1. La râul Babilonului au şezut şi au plâns evreii, iar noi plângem pentru păcatele noastre şi cu smerenie strigăm către Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.
2. Îi aducem plânsul inimii şi suspinul duhului, căci nu vom dobândi iertare de păcate, nici veşnica mântuire a sufletelor, fără Rodul binecuvântat al pântecelui ei!
3. Noi aşteptăm, credem şi mărturisim, că dobândim viaţă cerească prin rugăciunile ei sfinte şi bineplăcute lui Dumnezeu, pentru noi.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 137
1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Stăpână Fecioară, din toată inima mea, că prin tine am dobândit mila şi îndurările lui Iisus Hristos.
2. Auzi cuvintele mele şi suspinele mele, în ziua şi în ceasul când te chem.
3. Înmulţeşte-mi puterea duhovnicească a credinţei în slabul meu suflet şi în necazurile inimii să-mi fii o mângâiere de viaţă făcătoare, pentru inima mea, care te cheamă pe tine.
4. O, Stăpână binefăcătoare, fă-mă să trăiesc în pace sub acoperământul tău de Maică!

PSALMUL 138
1. Preasfântă Doamnă, tu m-ai încercat şi m-ai cunoscut.
2. Tu mi-ai cunoscut căderile şi fărădelegile mele, dar să se înmulţească asupra mea, a păcătosului, milele tale de Maică şi se va lărgi asupra mea bunătatea Ta.
3. Eu privesc la cer, că fiul cel desfrânat, dar prin mijlocirea ta mă smeresc, cu insuflarea ta mă liniştesc, cu privirea la sfânta închipuire a Feţei tale, eu mă mântuiesc,
4. Cu credinţa şi nădejdea la Mântuitorul meu, pe care-L ţii în braţele tale şi mi-L arăţi mie, păcătosului, spre mângâiere, eu nădăjduiesc să primesc fericirea în vecii vecilor.

PSALMUL 139
1. Scoate-mă, Preasfântă Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, de la omul cel viclean, şi de vrăjmaşul din iad, păzeşte-mă.
2. Vrăjmaşul şi-a îndreptat săgeata împotriva mea şi cu linguşirile lui îmi prinde sufletul meu.
3. Zdrobeşte, Stăpână, puterile lui cele viclene şi să cadă degrabă în prăpastia pe care a făcut-o.
4. Iar eu mă voi bucura de tine şi mă voi veseli de mântuirea ta.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 140
1. Preasfântă Doamnă Fecioară, cu toată smerenia strig către tine, auzi-mă, ia aminte la rugăciunea şi la cererea mea.
2. Să se îndrepteze rugăciunea mea că tămâia înaintea feţei tale, seara, dimineaţa, la amiază şi în orice vreme, ca să nu-mi întunece răutatea lumii acesteia mintea mea.
3. Fă-mă, Stăpână, să înţeleg întotdeauna cele plăcute ţie şi întăreşte inima mea, întru adevărată dragoste de tine!

PSALMUL 141
1. Cu glasul meu către Doamna şi Stăpâna Fecioară am strigat şi cu osârdie m-am rugat ei.
2. Vărsat-am lacrimile mele în faţa ei şi i-am înfăţişat durerile inimii mele,
3. Că răul vrăjmaş din iad îmi păzeşte călcâiul meu şi peste tot întinde cursele sale împotriva mea.
4. Ajută-mi, Stăpână, ca să nu se împiedice paşii mei înaintea lui, ci el însuşi să se zdrobească sub picioarele mele cu puterile tale.

PSALMUL 142
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, ascultă rugăciunea mea, pleacă-ţi urechea la cererea mea,
2. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, se sileşte să mă împiedice pe calea mântuirii veşnice!
3. Mi-a îngreuiat inima cu întunericul lui şi s-a mâhnit foarte duhul meu!
4. Nu întoarce, Stăpână, faţa ta de la mine ca să nu cad cu cei ce se pogoară în prăpastia iadului,
5. Ci trimite-mi lumina ta şi darul tău şi va dispare din faţa mea întunericul lui şi se va păzi viaţa şi mântuirea mea.

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A NOUĂSPREZECEA

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Vai mie! Ce voi face eu, ticălosul? Ce început de mântuire voi pune, că în zadar trece viaţa mea! Nu mă lepăda, preabună Stăpână, Doamnă Fecioară, pe mine cel rătăcit şi pierdut, ci arată-mi chipuri de pocăinţă, Maica lui Dumnezeu, pentru ca întru laude să te proslăvesc pururea.

Slavă…

Vezi, Doamnă Fecioară, zdrobirea mea şi vindecă-mă pe mine, cel ce sunt înrăit din pricina atacurilor diavoleşti şi de cumplite patimi trupeşti, din pricina cărora sunt cuprins de boli, sunt plin de necazuri şi de multă deznădăjduire şi de strâmtorări întunecat. Ci tu, care L-ai născut pe Dumnezeu cel ce a luat în trupul Său rănile şi neputinţele oamenilor, pe Acela roagă-L, să-mi dea pace şi mare milă!

Şi acum…

Bucură-te, petrecere Dumnezeiască a Stăpânului, slava îngerilor şi nădejdea oamenilor, tărie în nevoi, puternică mijlocitoare pentru noi toţi, întărirea şi zidul celor ce nădăjduiesc în tine, adăpostire credincioşilor, iubitoare de bine, Maica lui Dumnezeu, a Celui iubitor de oameni, pe Acela roagă-L să dea robilor Săi pace şi mare milă!

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

O, Preamilostivă Doamnă, Împărăteasa cerului şi a pământului, Stăpâna Îngerilor şi a oamenilor! Ţie, preamilostivă apărătoarea noastră, Domnul nostru Iisus Hristos la răstignirea Sa, l-a încredinţat pe ucenicul Său, Ioan, zicându-i lui: „Iată, Mama ta”, iar prin el te-a numit Mama tuturor dreptcredincioşilor creştini, pentru ca toţi cei ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă sub stăpânescul tău Acoperământ, să se mântuiască şi să se izbăvească de toate nevoile şi necazurile. Pentru aceasta şi eu, fiind nevrednic să mă numesc fiul tău, ci mai degrabă un ticălos şi un netrebnic, spurcându-mi mintea şi inima cu nenumărate păcate, trândav şi leneş de orice lucru bun, îndrăznesc să alerg sub acoperământul tău, Maica milostivirii şi a bunătăţii, rugându-te şi cerând cu umilinţă şi cu zdrobirea inimii, să nu mă lepezi pe mine, cel ce mă căiesc. Vezi bubele şi puroiul ticălosului meu suflet, auzi şi plângerea inimii mele îndurerate! Cercetează-mă cu îndurările tale de Mamă, de care m-am învrednicit eu, nevrednicul, care am lepădat poruncile Fiului tău şi ale Dumnezeului meu!
Dar tu, care n-ai trecut cu vederea rugăciunile lui Teofil, cel care s-a lepădat de Fiul tău, de Domnul şi de tine, Preacurata Lui Maică, cerându-ţi iertare pentru păcatul lui cel înfricoşat, tot aşa nu mă trece, Stăpână, cu vederea nici pe mine care îmi pun în tine întreaga nădejde! Nu mă lepăda ca pe un rob împietrit, cel ce îl răstignesc a doua oară pe Fiul tău, cu păcatele mele. Nu te îngreţoşa de mirosul meu cel urât! Cred, apărătoarea mea cea plină de osârdie, că poţi cere de la Fiul tău toate câte le doreşti.
Dacă Solomon împăratul, om fiind, a zis mamei sale: „Cere de la mine, maica mea, tot ce doreşti şi eu îţi voi da”, ce bunătăţi nu-ţi va împlini Fiul tău, Împăratul cerului şi al pământului, Atotputernicul, Milostivul şi Iubitorul de oameni? Căci Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Lui Duh, în vecii nesfârşiţi. Amin!

CATISMA A DOUĂZECEA

PSALMUL 143
1. Binecuvântată eşti, Stăpână, că ne înveţi pe noi, robii tăi, să luptăm împotriva lumii, trupului şi diavolului.
2. Împotriva lumii, ca să întoarcem ochii de la înşelăciunile ei.
3. Împotriva trupului, ca să ne menţinem în curăţie şi să nu ne atingem de lucrurile oprite.
4. Împotriva diavolului, ca să înţelegem ispitele şi smintelile lui şi să ne împotrivim din toate puterile lucrărilor lui.
5. O, preaputernică Stăpână, te rugăm şi nu vom înceta a te ruga, sloboade fulgerul puterii tale şi alungă-l, trimite săgeţile grabnicei tale apărări şi loveşte-l.
6. Proslăveşte din înălţimea slavei tale, în această luptă, dreapta ta cea puternică pentru ca noi, robii tăi, izbăviţi fiind de rele, cântând, să cântăm pururea slava şi lauda ta.
7. Cunoaşte, Stăpână, cât suntem noi de lesne alunecători spre păcat şi cât de trebuincioasă este mâna ta de ajutor.
8. Înflăcărează inimile noastre cu dorinţele cele cereşti şi umple-ne de darurile şi de dulceţile Raiului!

PSALMUL 144
1. Înălţa-te-voi pe tine, iubită Maică a Fiului lui Dumnezeu şi în fiecare zi îţi voi cânta ţie laude.
2. Peste tot pământul şi oamenii slăvesc faptele tale şi milele tale şi insule multe preamăresc minunile tale.
3. Îngerii şi Arhanghelii vestesc sfinţenia sufletului tău şi toţi Sfinţii binevestesc blândeţea şi smerenia ta.
4. Ochii noştri nădăjduiesc la tine, Preasfântă Fecioară, trimite-ne nouă hrană şi băutură la vreme bună.
5. Iar sufletul flămând să ni-l hrăneşti şi să ni-l saturi de dulceaţa cea cerească,
6. Iar noi, robii tăi, te vom binecuvânta, ca pe o Maică preamilostivă în vecii vecilor. Amin!

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 145
1. Laudă, suflete al meu pe Doamna pururea Fecioara Maria, laud-o neîncetat, până când mai locuieşti în trupul acesta.
2. Iar când vei ieşi din temniţa trupului stricăcios, ea ţi se va înfăţişa ca o apărătoare şi în calea cea necunoscută, îţi va fi o călăuză de nădejde!
3. Pâlcurile viclenilor diavoli vor dispare în faţa luminii ei şi vei trece fără de frică până la porţile păcii veşnice.
4. Slavă, laudă şi cinste Împărătesei cerului, care ne va duce pe noi împreună cu ea în Împărăţia cerurilor.

PSALMUL 146
1. Lăudaţi pe Doamna pururea Fecioara Maria, căci bun este psalmul.
2. Dulce şi frumoasă este pentru ea o asemenea laudă.
3. Căci aceasta este ajutătoarea celor cu inima zdrobită şi îi unge pe ei cu mirul de bună mireasmă al bunei sale voiri către ei.
4. Mari sunt milele ei, darul şi îndurările ei nu au sfârşit.
5. Întâmpinaţi-o cu strigăte de bucurie, cântaţi-i întru mărturisirea psalmilor,
6. Căci va binevoi Împărăteasa cerului întru cei ce o slăvesc pe ea şi nădăjduiesc la milele ei.

PSALMUL 147
1. Laudă, Biserica lui Dumnezeu, pe iubita Maică a Mântuitorului Hristos,
2. Proslăveşte-o Sioane al darului celui nou, că fiii tăi vor fi binecuvântaţi de ea şi se vor întinde de la o mare până la alta,
3. Împodobi-se-vor cu o pace bună şi nădejdea lor nu se va ruşina, te vor lăuda din neam în neam.

Slavă…Şi acum…

PSALMUL 148
1. Lăudaţi pe Doamna, Sfânta Fecioară Maria din ceruri, lăudaţi-o pe ea întru cele înalte, unde şade pe Scaunul neapropiatei sale slave, în veşminte aurite îmbrăcată şi împodobită.
2. Lăudaţi-o toate popoarele, dobitoacele şi păsările cerului şi peştii mărilor.
3. Lăudaţi-o soare şi lună, lăudaţi-o, toate stelele şi lumina,
4. Lăudaţi-o Heruvimii şi Serafimii, Scaunele şi Domniile şi Puterile,
5. Lăudaţi-o toţi Îngerii şi Arhanghelii şi toate cetele oştilor cereşti.
6. Slavă, laudă şi cinste pururea Fecioarei Maria.

PSALMUL 149
1. Cântaţi Doamnei noastre şi Împărătesei noastre o cântare nouă. Lauda ei în adunarea drepţilor.
2. Se vor bucura cerurile de slava ei, ostroavele mării şi tot pământul, apa, focul, gerul şi căldura, fulgerul şi lumina să o proslăvească pe ea.
3. Înălţimea ei în gura drepţilor şi lauda ei în cetele tuturor Sfinţilor.
4. Cetate a lui Dumnezeu, Sioane cerescule, prăznuieşte-o veşnic în cântări de laude.

PSALMUL 150
1. Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Maria, Doamna şi Stăpâna noastră,
2. Lăudaţi pe puternica noastră apărătoare,
3. Lăudaţi pe Împărăteasa cerului şi pe preamilostiva noastră Mamă,
4. Lăudaţi pe grabnica ajutătoare, pe apărătoarea plină de osârdie,
5. Lăudaţi înaltele ei fapte bune şi minunile ei cele mari.
6. Lăudaţi-o, cetele Patriarhilor şi Proorocilor,
7. Lăudaţi-o, Apostolii şi toţi Sfinţii,
8. Lăudaţi-o, Mucenicii şi Mărturisitorii,
9. Lăudaţi-o, fecioarele şi cei ce trăiţi în curăţie.
10. Lăudaţi-o, Pustnicilor şi monahilor,
11. Lăudaţi-o, toţi credincioşii din toate straturile.
12. Lăudaţi-o, pruncilor şi toate sufletele neprihănite, care sunteţi cetăţeni cereşti.
13. Toată suflarea să laude pe cea plină de har, pe pururea Fecioara Maria!

Slavă…Şi acum…

DUPĂ CATISMA A DOUĂZECEA

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Tu, ceea ce eşti sfeşnic aurit al Luminii dumnezeieşti, neprihănită Doamnă, sufletul meu întunecat de negura păcatului, luminează-l cu lumina nepătimirilor! Te rog, şi ticăloasa mea inimă o spală cu lacrimi de pocăinţă, căci pe tine te am eu, robul tău, nădejde de mântuire.

Slavă…

Amărăciunea chinurilor de acolo şi cruzimea chinuitorilor, întunericul cel fără de lumină şi veşnicul tartar care îngheaţă şi nu încălzeşte, viermele purtător de venin şi neadormit, înfricoşata scrâşnire a dinţilor, flacăra gheenei şi nesuferita ardere, înfricoşatele vaiete şi plânsul cel deznădăjduit, despărţirea de cei drepţi şi lipsirea de moştenirea lor, cugetându-le, cutremură-te, suflete al meu şi înduplecă cu suspinele şi cu lacrimile tale pe Maica Judecătorului, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Maica Luminii, cere-mi iertare faptelor mele celor rele, mie, celui ce alerg cu credinţă la Acoperământul Tău.

Şi acum…

Dă-mi, Stăpână, să mă îndulcesc de bunătăţile raiului şi să locuiesc în cereştile lăcaşuri. Învredniceşte-mă de cămara lui Dumnezeu şi să mă împărtăşesc acolo de slava lui Hristos şi să mă satur de razele dulci şi de negrăita lumină a frumuseţii Lui, pentru ca, să cânt veşnic cu bucurie pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea nedespărţită, Care toate le-a creat cu înţelepciune din cele ce nu existau şi pe tine pururea să te slăvesc, ceea ce eşti preaslăvită de Dumnezeu.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu sfintele şi prea puternicele tale rugăciuni, alungă de la mine smeritul şi ticălosul tău rob, deznădăjduirea, uitarea, nechibzuinţa, negrija şi toate necuratele gânduri viclene şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la mintea mea cea întunecată. Şi stinge aprinderea patimilor mele, căci sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte din robia multor amintiri şi fapte cumplite şi din toate lucrurile rele mă slobozeşte, că binecuvântată eşti de toate neamurile şi se slăveşte preacinstit Numele tău în veci. Amin!

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI (DUPĂ TERMINAREA PSALMILOR)

O, Preasfântă Fecioară, Maica Domnului Celui PreaÎnalt, Preamilostivă apărătoare şi acoperământul tuturor, către tine alergăm cu credinţă! Caută din înălţimea slavei cereşti la mine care cad la picioarele tale, ascultă smerita mea rugăciune de la mine păcătosul şi nevrednicul tău rob şi du-o înaintea Iubitului tău Fiu. O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu! Tu, care eşti numită de toţi grabnică ajutătoare şi bucuria celor scârbiţi, ascultă-mă pe mine necăjitul.

Tu, care eşti liniştea celor mâhniţi, linişteşte durerile şi întristările mele sufleteşti. Tu, care eşti rug nears, păzeşte lumea şi pe noi toţi de vătămarea săgeţilor celor de foc ale vrăjmaşului. Tu, care eşti căutarea celor pierduţi, nu îngădui să mă pierd în adâncul păcatelor mele. Tu, care eşti vindecarea celor ce sunt în suferinţă, vindecă-mă şi pe mine cel ce sunt rănit de neputinţele mele cele trupeşti şi sufleteşti. Tu, ceea ce eşti neaşteptată bucurie, cu bucuria mântuirii tale ia de la mine frica chinurilor viitoare. Tu, care eşti chezăşia păcătoşilor, fii şi pentru mine păcătosul o bună chezăşie de pocăinţă şi de mântuire.

La tine, după Dumnezeu, îmi îndrept toată nădejdea mea. Fii mie pururea o neadormită Mijlocitoare înaintea Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos! Întăreşte-mă în credinţa ce o am către El! Împuterniceşte-mă în dragostea Lui! Învaţă-mă să te iubesc şi să te slăvesc şi pe tine, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, preabinecuvântată Marie! Mă încredinţez atotstăpânitorului tău acoperământ, Născătoare de Dumnezeu, mă predau în mâinile tale pentru toţi vecii!

Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, cu smerenie mă rog ţie: vindecă cumplitele patimi ale sufletului meu şi dăruieşte-mi iertarea multelor mele păcate pe care le-am săvârşit în chip nebunesc. Spurcându-mi sufletul şi trupul, vai mie! ce voi face eu, ticălosul, în ceasul acela, când îngerii cei înfricoşaţi vor despărţi sufletul de pătimaşul meu trup? Atunci să-mi fii ajutătoare şi caldă stătătoare înainte, căci pe tine te am Zid tare şi nebiruit eu, robul Tău!

Stăpână, nu îndepărta pe robul tău, căci toată nădejdea mea, după Dumnezeu, spre tine o pun. Nu te îngreţoşa de mine necăjitul şi chinuitul de cele mai cumplite boli. Ci ca o Maică plină de milă, izbăveşte-mă de mustrările conştiintei mele, potoleşte furtuna gândurilor mele celor rele, stinge cuptorul poftelor şi îmblânzeşte flacăra trupului, aprinde în mine dragostea către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Păzeşte-mi toate simţurile, nu îngădui să intre în inima mea nici o dorinţă nebună. Roagă-L pe Domnul să-mi dea vreme de pocăinţă, ca să nu mă taie securea morţii ca pe pomul cel neroditor şi să nu fiu aruncat în foc. Aprinde făclia cea stinsă a sufletului meu, împrăştie întunericul fărădelegilor mele şi alungă prin mijlocirea ta negura poftelor mele, căci mult poate mijlocirea Maicii înaintea Fiului pentru cei ce au o bună înclinare spre împăcare. Dă-mi lumina pocăinţei şi du-mă spre ziua când voi avea o inimă zdrobită. Dă-mi să mă îndulcesc de darurile Fiului tău cele neajunse, negrăite şi nemărturisite în viaţa cea premergătoare cerului. Să nu fiu lipsit, Preacurată Stăpână, de împlinirea nădejdii mele, ci să mă învrednicesc în veacul de acum să mă împărtăşesc neosândit cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, iar în veacul viitor, de cina cea dulce din ceruri şi de veselia raiului în lăcaşurile sfinţilor! Învredniceşte-mă de cămara lui Dumnezeu şi să mă împărtăşesc acolo de Slava lui Iisus Hristos, să mă satur de razele dulci şi de negrăita lumină a frumuseţii Lui, pentru ca să cânt veşnic, cu bucurie, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, care toate le-a creat cu înţelepciune din cele ce nu erau şi pe tine pururea te slăvesc, ceea ce eşti Preaslăvită, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria!

O, Preabinecuvântată pururea Fecioară Maria! Iubită Fiică a Tatălui Ceresc, mă rog ţie, fii mie păcătosului, cârmaciul meu, atâta vreme cât înot în furtunoasa mare a veacului acestuia, iar mai ales la sfârşitul vieţii mele, să ajung cu bine la limanul cerescului Ierusalim, unde te voi lăuda şi te voi ferici în vecii vecilor. Amin!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.